Županijska lučka uprava raspisala je natječaje za dva nova velika projekta - sanaciju luke Porat u Ražancu i dijela rive i istezališta za brodove u Novigradu.

Prema projektu Željka Čirjaka u Ražancu će se sanirati stari lukobran. Procijenjena vrijednost nabave je 685.442,38 eura bez PDV-a (blizu 5 milijuna kuna), a završetak radova predviđa se za 7 mjeseci

U prvoj fazi planira se sanirati glavni mul, poprečni gat i riva uz prometnicu, a u drugoj sama školjera. Dio luke koji se sanira sastoji se od glavnog mula približne duljine 109 m, prosječne širine 5m, glavnog parapetnog kamenog zida do školjere približne duljine 80m (kameni dio). Također se planira sanirati dio poprečnog gata i dio rive uz prometnicu.

Glavni lukobran luke Ražanac izložen posebno jakim burama i valovima potrebno je sanirati od štete nastale kroz vrijeme, uglavnom od utjecaja mora. Štete su nastale na podmorskom zidu u kontaktu s dnom gdje je nastao niz podlokavanja i kaverni, na kamenu nadmorskog dijela, poklopnicama i kamenom opločenju partera, parapetnom zidu zidanom od kamena, sam trup lukobrana ispuhan je na nekim mjestima tako da more struji kroz njega unatoč školjeri i pomorskim zidovima. Glavi mul kao i dio glavnog gata su u ranijim sanacijama umjesto kamene obloge dobili završnu plohu kao betonsku ploču, koja je u međuvremenu dotrajala. Planira se sanacija na način da se obloga izvede od kamenih ploča kako je izvorno i bila.

Položaj luke je prema dominantnom vjetru takav da kod velikih bura more bude natisnuto u luku pa tada uspije poplaviti čak i lokalnu prometnicu koja prolazi uz lučicu do lukobrana. Tu će se u budućnosti trebati izvesti propust ispod prometnice i platoa jugoistočno od uvale (luke) koji bi propustio dio mora koje se natisne u lučicu.

U Novigradu će se sanirati obala ispred zgrade Općine, a vrijednost radova je je 162.559,94 EUR bez PDV-a. Zahvat sanacije odnosi se na dio rive sa istezalištem za brodove na samom dnu zaljeva. Riva u mjestu uređena je i opločena kamenom u cijeloj dužini kroz mjesto osim ovog kratkog poteza od 32m koji je ostao u betonu, nalazi se pored platoa s igralištem, odnosno parkirališta ispred općinske zgrade.

Potrebno je izvršiti sanaciju rampe, povući morem razneseni nasip i još ukloniti dio kamena, konopa, betonskih blokova, guma i dio mulja koji ih je prekrio tako da se očisti prostor dna mora gdje će se formirati obnovljeno tijelo podmorskog dijela istezališta. Put za uplovljavanje prema istezalištu će se produbiti uklanjanjem raznešenog nasipa, otpada i nanosa mulja. Cijelim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnost i nosivost konstrukcije.