Zadarska županija u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila je nacrt dokumentacije o nabavi za rekonstrukciju zgrade i uređenju okoliša s hortikulturom na Babindubu, budućeg Centra za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije, poznatijeg kao hospicij. Glavni arhitektonski projekt zgrade, za koju je ishođena građevinska dozvola, izradio je Bogdan Marov.

Nakon pregleda postojeće građevine utvrđeno je kako je opće stanje loše jer je zgrada zapuštena i u neupotrebljivom stanju. Nosiva konstrukcija zgrade je dobrom stanju pa na njoj nisu potrebni značajniji zahvati, ali je krovište oštećeno granatiranjem u Domovinskom ratu i kasnijim prodorima vode. Drvene grede krovišta su trule i urušene, stolarija, međukatne i stropne konstrukcije kao ni instalacije ne zadovoljavaju temeljne zahtjeve za građevinu pa im je potrebna zamjena.

Od svih temeljnih zahtjeva za građevinu ispunjeni su samo zahtjevi mehaničke otpornosti i stabilnosti, a, da bi se postigli zahtjevi sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline te održive uporabe prirodnih izvora, potrebna je temeljita rekonstrukcija.

Stacionarna palijativna skrb prvenstveno ima ulogu smještaja bolesnika u ustanovu s ciljem ublažavanja simptoma koji ne mogu biti zbrinuti u kući bolesnika, stabilizacije stanja koje je u pogoršanju te pružanja kratkotrajnog odmora za obitelj koja brine za bolesnika u njegovom domu.

Centar za koordinaciju palijativne skrbi Zadarske županije organiziran je kao posebna ustanova specijalizirana za pružanje palijativne skrbi. U njoj će se pružati sveobuhvatna zdravstvena, psihološka, socijalna i duhovna skrb s ciljem pružanja potrebne njege bolesnicima s neizlječivom bolešću. Radi se najčešće o malignim tumorima, ali i o teškim neurološkim, cerebrovaskularnim i posttraumatskim stanjima. To su bolesti kod kojih medicina više ne može pomoći te je tim bolesnicima potrebna tuđa njega i pomoć. Službe za specijalističku palijativnu skrb uglavnom se brinu o pacijentima sa složenim i teškim potrebama i stoga zahtijevaju viši stupanj obrazovanja osoblja i odgovarajuće prostorne uvjete za rad.

Imajući u vidu broj stanovnika te preporučeni broj postelja za bolesnike kojima je potrebna palijativna skrb, u Zadarskoj županiji potrebno je osigurati između 17 i 22 postelje. Dio navedenog broja postelja osiguran je u bolnicama na području Županije pa se projektnim zadatkom tražilo, a projektom rekonstrukcije postiglo, deset postelja u pet dvokrevetnih soba. Uz sobe za smještaj bolesnika osigurani su prostorni uvjeti za rad multidisciplinarnog stručnog osoblja te prateće i pomoćne prostorije. Zbog specifične namjene građevine, svi prostori oko i unutar građevine prilagođeni za nesmetani pristup, kretanje i boravak invalidnim osobama i osobama smanjene pokretljivosti.

Radi omogućavanje nesmetanog kretanja i evakuacije nepokretnih i invalidnih te osoba smanjene pokretljivosti, na postojeću zgradu dograditi će se okno dizala (dimenzionirano za prijevoz bolesničke postelje) i terasa preko koje će se omogućiti evakuacija nepokretnih osoba u bolničkim posteljama, pa će se sadašnja površina od 361 metar četvorni povećati na 421 m2. S obzirom na procjenu vrijednosti rekonstrukcije od 14,4 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno oko 1,9 milijuna eura, ispada da će cijena metra četvornog rekonstrukcije zgrade hospicija koštati oko 5.600 eura.