Iz Županijske lučke uprave izvijestili su kako su započeli radovi na sanaciji glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka. Luka je to ribara i sabunjara.

Provedenim postupkom javne nabave za ekonomski najpovoljniju ponudu izabrana je ponuda, ponuditelja P.G.P. d.o.o.. Vrijednost navedenog projekta za radove iznosi 2.790.332,00 kn bez PDV-A odonosno 3.487.915,00 kn sa uključenim PDV-om, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske sa 1.000.000,00 kn, Općina Privlaka sudjeluje u financiranju projekt a s milijun kund, dok ostatak osigurava Županijska lučka uprava Zadar. Planirani rok izvršenja radova je četiri  mjeseca od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Predmet ovog projekta su pomorsko - građevinski radovi na sanaciji glavnog mula u luci Privlaka u Privlaci. Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije ostaju identični kao i prije.

Predmetni glavni mul u luci Privlaka se nalazi na kat.čest. 9282/1 k.o. Privlaka. Duljine je približno 85 m, širine 10,5m.

Predmetnim radovima Županijska lučka uprava Zadar nastavlja sa kontinuiranim ulaganjima na održavanju u lučke infrastrukture, kako bi se istom svi korisnici mogli nesmetano i sigurno koristiti.