Otkrivanjem informativne ploče u Nacionalnom parku Paklenica, započela je provedba katastarske izmjere na području Nacionalnog parka Paklenica, Nacionalnog parka Plitvička Jezera i Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, kao dio projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima".

Državna geodetska uprava je korisnik bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020" (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000", kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima".

Primarni cilj projekta je upis posebnih pravnih režima na katastarskim česticama unutar granica zaštićenih područja te stvaranje preduvjeta za upis prava prvokupa u službenim registrima na katastarskim česticama unutar granica nacionalnih parkova te nadogradnja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), koja će omogućiti transparentnost i pristup podacima o granicama zaštićenih područja ostalim institucijama i tijelima državne uprave, gospodarstvu i građanstvu.

Projektom se predviđa izrada elaborata katastarskih izmjera, na površini od cca 50 tisuća hektara, unutar šest nacionalnih parkova, koji obuhvaća 56 katastarskih općina. Projekt je podijeljen u dvije glavne grupe, gdje su NP Paklenica, NP Plitvička Jezera i NP Sjeverni Velebit smješteni u Grupu 2. Vrijednost Ugovora za Grupu 2 iznosi 7.570.710,00 kuna bez PDV-a.