Na Sveučilištu u Zadru prošle je godine akademski stupanj postiglo 27 doktora znanosti i 2 sveučilišna specijalista. Govore to podaci koje je nedavno objavio Državni zavod za statistiku.

U njihovom je izvješću Sveučilište u Zadru istaknuto kao hrvatsko sveučilište na kojem je najviše žena sveučilišnih specijalistica i jedino na kojem njihov udio iznosi 100 %. No, ipak je riječ o dvije osobe, a obje su taj naziv stekle u društvenim znanostima.

Među novim doktorima znanosti u Hrvatskoj također prednjače žene, pa je tako među 27 zadarskih doktora znanosti zapravo 15 doktorica. Najviše disertacija obranjenih u Zadru bilo je iz područja humanističkih znanosti (15), slijedi područje društvenih znanosti (9), dok su tri disertacije iz interdisciplinarnog područja znanosti.

Gledajući u postocima, od ukupno 615 doktora znanosti i 496 sveučilišnih specijalista u Hrvatskoj, na Sveučilištu u Zadru doktoriralo je 4,4% doktora znanosti te 0,4% sveučilišnih specijalista. Prema godinama života, najviše doktora znanosti bilo je u dobnoj skupini 30 - 34 godine, dok su sveučilišni specijalisti bili stari između 35 i 39 godina.