ZADAR - Nastavljena su arheološka istraživanja na na brdu Osridak - Gradina na sjevernoj obali u Parku prirode Vransko Jezero, gdje se nalaze ostatci dviju cilindričnih kula iz razdoblja kasnog srednjeg vijeka.

Na obostranu inicijativu ostvarena je suradnja između Arheološkog muzeja Zadar i Parka prirode Vransko jezero, što je rezultiralo početkom arheoloških istraživanja na navedenom lokalitetu.
Prva faza istraživanja provedena je u mjesecu ožujku, a osim ostataka dviju cilindričnih kula koji su bili vidljivi prije istraživanja, utvrđen je stariji sloj utvrđenja na jugoistočnom dijelu platoa. Riječ je o utvrdi iz 15. stoljeća koja se sastojala od više nepravilnih kvadratnih prostorija. U toj prvoj fazi istražene su dvije, a parametri treće prostorije su utvrđeni. Tijekom novih istraživanja pronađeni su daljnji zidovi utvrde i brojni sitni predmeti koji potvrđuju njeno egzistiranje u 14. i 15. stoljeću
Utvrda iz 15. stoljeća građena je u nekoliko etapa od priklesanih kamenih blokova na kamenu živcu. U sklopu istraženih prostorija pronađeni su ostatci srednjovjekovnog naoružanja kao što su vrhovi strijelica od samostrela, projektil samostojećeg masivnog samostrela (balista) i metalni predmeti koji su mu pripadali. Pronađen je i jedan željezni nož.
Utvrda je stradala u velikom požaru o čemu svjedoči najdonji sloj crne gareži i ostataka izgorenog drva debeo oko 30 - 40 cm. U ovom sloju pronađena je veća količina kovanih željeznih brokava koje su bile dio drvenih podnica utvrde. Na dnu sloja pronađeni su keramički lonci grube kuhinjske keramike s ukrasima na ramenu posude i obodu karakteristični za 15. stoljeće. Osim keramičkog materijala pronađeni su i ostatci bogato ukrašene srednjovjekovne staklene čaše.
U jednoj kvadratnoj prostoriji utvrde, nakon stradavanja u požaru podiže se cilindrična kula koja potječe vjerojatno iz konca 15. st. ili početka 16. stoljeća. Kula je građena pravilno i precizno od kvalitetnog klesanog kamena koji je slagan u redove, tvoreći pravilnu kružnicu u tlocrtu. Unutar kule nalazila se masivna podnica od nepravilnog lomljenog kamena i gline, koja je imala statičku ulogu u učvršćivanju cilindrične kule. Kula je izgrađena na kamenu živcu unutar ostataka strije utvrde iz 15. stoljeća.

Dosadašnja istraživanja na lokalitetu Osridak - Gradina pokazala su da je ova lokacija bila od velikog značaja koncem srednjeg vijeka. O važnosti ove lokacije i kontrole prolaza ljudstva i roba govore pronađeni ostatci starije utvrde koja se sastojala od više prostorija građenih u nekoliko faza. Osim toga pronađeno naoružanje sugerira da se ovdje nalazila dobro naoružana vojna posada. Važnost lokaliteta nastavlja se i kasnije kada se ovdje podižu cilindrične kule koje su karakteristične za razdoblje kasnog srednjeg vijeka, kada u upotrebu dolazi topništvo i artiljerija.
Arheološka istraživanja provode se pod vodstvom dr. sc. Hrvoja Manenice, višeg kustosa Arheološkog muzeja Zadar, a odvijati će se do petka , 14. listopada 2016.