Na evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Zadar, krajem rujna 2017. godine bilo je evidentirano 4.494 nezaposlenih osoba što je povećanje od 3,8% (164 nezaposlenih osoba više) u odnosu na kolovoz 2017.

Time je zaustavljeno kontinuirano smanjenje broja nezaposlenih koje je trajalo od siječnja 2017.g. kada je zadnji put evidentiran porast broja nezaposlenih osoba u odnosu na prethodni mjesec. Usprkos porastu broja nezaposlenih u odnosu na prethodni mjesec, u usporedbi s prethodnom godinom se i dalje bilježi smanjenje broja nezaposlenih, pa je tako u rujnu 2017.g. u odnosu na rujan 2016.g. smanjen broj nezaposlenih osoba za 19,9% (evidentirano je 1.116 nezaposlenih osoba manje).

Promatrajući udjel nezaposlenih osoba Zadarske županije po ispostavama, uobičajeno prednjači ispostava Zadar sa 65,9% nezaposlenih Zadarske županije, potom slijede ispostave Gračac s 9,9% nezaposlenih, ispostava Benkovac s 8,9% nezaposlenih, ispostave Biograd na moru sa 7,2% i Obrovac sa 5,8%, dok nezaposleni iz ispostave Pag čine svega 2,3% svih nezaposlenih iz Zadarske županije. Udjel nezaposlenih žena u ukupnoj nezaposlenosti najveći je u ispostavi Pag - 63,1%, a najmanji u ispostavi Obrovac gdje žene čine 45,4% nezaposlenih te ispostavi Benkovac s udjelom nezaposlenih žena od 45,9%.

Ispostava Obrovac sa smanjenjem broja nezaposlenih od 0,8% jedina bilježi smanjenje broja nezaposlenih u odnosu na prethodni mjesec, dok sve ostale ispostave bilježe rast broja nezaposlenih osoba, a najveći rast broja nezaposlenih u odnosu na prethodni mjesec od 39% bilježi ispostava Pag.

Novoprijavljenih nezaposlenih osoba je u izvještajnom mjesecu bilo 1.025, što je za čak 141% više nego krajem prošlog mjeseca kada je bilo 425 novoprijavljenih osoba. Navedeni visoki rast broja novoprijavljenih u rujnu u odnosu na kolovoz je prije svega posljedica završetka turističke sezone zbog čega je većem broju ljudi istekao radni odnos kojeg su imali tijekom turističke sezone: tijekom rujna na Zavodu je prijavljeno 711 osoba koje su došle izravno iz radnog odnosa, a u kolovozu je taj broj iznosio 259. Tijekom rujna 159 osoba se opet aktiviralo za sudjelovanje na tržištu rada (prijavili su se na Zavod, a da određeno vrijeme nisu imali prethodno zaposlenje), dok je 149 osoba prijavljeno nakon završetka redovnog školovanja.

U rujnu 2017. godine s evidencije Zavoda brisano je 861 nezaposlena osoba. Od navedenog se broja 483 osobe (56%) zaposlilo na temelju radnog odnosa, od čega je 1 osoba pronašla posao u inozemstvu. 118 osoba je odjavljeno s evidencije, 74 osobe su brisane jer ne traže aktivno posao odnosno ne ispunjavaju obvezu dolazaka na individualne konzultacije itd.

Tijekom rujna s evidencije Zavoda zaposleno je 483 osobe, što je 10% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine kada je bilo zaposleno 536 osoba. Gledajući po djelatnostima, najviše osoba, njih 288 odnosno 60 % novozaposlenih je zaposleno u djelatnosti obrazovanja (288 osoba, odnosno 60% svih zaposlenih), što je posljedica početka nove obrazovne godine. Slijedi trgovačka djelatnost s 40 zaposlenih, u djelatnosti pružanja usluge smještaja i pripreme i usluživanja hrane je zaposleno 27 osoba itd.

Tijekom rujna prijavljeno je 558 slobodnih radnih mjesta, što je 15% više u odnosu rujan 2016.g., a 23,6% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Tijekom rujna najtraženiji su bili radnici na proizvodnoj liniji (56 slobodnih radnih mjesta), potom slijede prodavači (42 slobodna radna mjesta), konobari (23 slobodna radna mjesta), učitelji razredne nastave (19 slobodnih radnih mjesta), medicinske sestre (15 slobodnih radnih mjesta), profesori matematike (14 slobodnih radnih mjesta) itd.

Od 558 slobodnih radnih mjesta, njih 153 (27,4%) je oglašeno na neodređeno radno vrijeme. Tijekom mjeseca realizirano je 546 potreba za radnicima, što je za 10% manje u odnosu na rujan 2016. godine.