Konačna cijena radova na rekonstrukciji zadarske rive je 7,22 milijuna eura bez PDV-a, odnosno ukupno 9,18 milijuna eura (oko 69,2 milijuna kuna). Cijena je korigirana za oko 120 tisuća eura naviše jer je kamen koji se s rive trebao ukloniti pokazao debljim nego je navedeno u troškovniku. Umjesto desetak centimetara, stari kamen na pojedinim dijelovima rive bio je debljine do 25 centimetara.

- U okviru geomehaničkih istražnih radova napravljeno je nekoliko sondažnih jama i bušotina na području cijelog obuhvata, čime se između ostalog ustanovila i debljina kamenog opločenja koja je bila oko 10 centimetara, što je i opisano troškovničkom stavkom demontaže i ponovne montaže.

Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji obale kralja Petra Krešimira IV došlo je do novih saznanja o postojećim kamenim elementima koji su predviđeni za ponovnu ugradnju te je nakon provedenog postupka usuglašavanja sudionika gradnje došlo do izmjene projektne dokumentacije koja je obuhvaćala debljinu kamena, ali i korekciju nivelete, položaja nadmorskog dijela obalnog zida u odnosu na os obale, položaj betonske podložne ploče i načina sidrenja pojedinih elemenata, izvijestio nas je ravnatelj Lučke uprave Zadar Željko Knežević.

Poznata je i ukupna količina kamena koji je ponovno ugrađen u rivu. Sukladno glavnog projektu i troškovniku određeno da je upotrebljivi kameni materijal potrebno očistiti od morta sortirati i deponirati na gradilišnu deponiju za ponovnu ugradnju, dok je troškovnikom propisano da je svu šutu i razbijeni kamen potrebno deponirati na gradilištu za ugradnju u nasip, a neupotrebljivi materijal odvesti na javni deponij.

- Temeljem suglasnosti Konzervatorskog odjela u Zadru za ponovnu ugradnju izvornog sačuvanog kamena i odabir novog kamena u sanaciji i rekonstrukciji Obale Petre Krešimira IV, izvorno opločenje, a slijedom toga i poklopnice i obložnice obalnog zida su vraćeni na izvorne pozicije od polja 1 do polja 14 u kontinuitetu. U naravi to je područje ispred zgrade Sveučilišta u Zadru, a sukladno podacima koje smo dobili od izvođača radi se o količini od cca 17 posto, kaže Knežević.

Novi kamen koji je ugrađen na rivu dobavljen je od dobavljača Jadrankamen d.o.o. iz Pučišća, što znači da je u nju ugrađen pravi brački kamen.