Županijska lučka uprava izabrala je po trećem natječaju koncesionara za gradnju luke otvorene za javni promet i nautičke luke u Sv. Filipu i Jakovu u svibnju 2022. godine. Koncesiju na 29 godina je dobio Jako Andabaka, izjavljujući kako ga je na to nagovorio načelnik Zoran Pelicarić.

Rok za završetak je 18 mjeseci od potpisivanja ugovora za koncesiju na 29 godina, što je između koncesionara i Županijske lučke uprave bilo u rujnu 2022. godine. Na području iste općine, u neposrednom susjedstvu, trebala bi se graditi još jedna marina.

Marina u sv. Filipu i Jakovu ovako bi trebala izgledati u sezoni 2024. godine

Zadarska županija je izabrala koncesionara kojeg je skupština imenovala 21. lipnja.  To je točka uvršten na dnevni red pet minuta prije tako da vijećnici nisu uspjeli ni da su htjeli pogledat metraijal i provjerititko je taj koncesionar.

Međutim, ugovor s Laborom iz Turnja još nije potpisan za koncesiju na 20 godina za gradnje marinu i benzinske pumpe na nasipanom pomorskom dobru.

Taj postupak nam je pojasnio pročelnik Krešimir Laštro, najavljujući kako bi se to ipak uskoro trebalo dogoditi nakon što je postignut dogovor za pristupnu cestu. Mjestani je zovu Pecin put jer će biti sufinanciran općinskim novcem.

Budući koncesionar mora predočiti ugovor o sufinanciranju pristupne ceste s Općinom Sveti Filip i Jakov te jamstvo banke za uredno ispunjavanje obaveze te investicije od 16 milijuna eura iza koje stoji Marko Santini kao vlasnik te firme koja ima strojeve za izvođenje građevinskih radova.

"Ovlaštenik koncesije je u obvezi, u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o koncesiji, nadoknaditi troškove Općine Sv. Filip i Jakov vezane za izradu dokumentacije za izgradnju luke posebne namjene - luke nautičkog turizma „Sv. Petar", Općina Sv. Filip i Jakov u ukupnom iznosu od 328.625,00 kn/43.616,03 eura, još je jedna dodatna obaveza na koju je ukazao pročelnik Laštro.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne duljem od 48 mjeseci od dana sklapanja ugovora o koncesiji ishoditi lokacijsku dozvolu, te odgovarajući dokument za izgradnju ishođen od nadležnog upravnog tijela, dovršiti izgradnju i predati davatelju koncesije uporabnu dozvolu, te započeti obavljanje djelatnosti koja je predmet ove koncesije najkasnije u roku od 30 dana od izvršnosti Uporabne dozvole ili drugih potrebnih suglasnosti i dozvola sukladno posebnim propisima, te je dužan u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 15.950.000,00 € kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti, napisao je pročelnik Laštro.

Postavlja se pitanje, ima li taj projekt marine i obavezu izrade studije utjecaja na okoliš jer more će nasipati.

Kapacitet luke nautičkog turizma s benzinskom crpkom „Sv. Petar" sukladno Urbanističkom planu uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Petar iznosi 162 veza. Ovisno o veličini broda može biti i 199 vezova.