Ako je vlasništvo nad fundusom te knjižnice jedini sporni moment, onda spora ne bi trebalo biti, rekao je danas na Kolegiju gradonačelnik Branko Dukić, najavljujući sutrašnju raspravu na Gradskom vijeću. Nakon odbijanja prije godinu dana, situacija se promijenila nakon neuspješnog biranja ravnatelja i inivcijative Daniela Radeta da se ona ipak prepusti Sveučilištu.

- U prijedlogu Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad ustanovom Znanstvena knjižnica Zadar na Sveučilište u Zadru, u članku 5., decidirano stoji: promjenom osnivača nad Znanstvenom knjižnicom Zadar ne mijenja se vlasnički status knjižnične građe Znanstvene knjižnice Zadar. Sva knjižnična građa Znanstvene knjižnice Zadar, koja je u vlasništvu Grada Zadra, ostaje u vlasništvu Grada Zadra, a s njom se postupa prema najvišim standardima knjižničarske struke u smislu obrade, preventivne zaštite, konzervacije i digitalizacije, davanja na korištenje te revizije i otpisa.

I tijekom posljednje rasprave na Vijeću elaborirane su prednosti ovakvog prijedloga, poput toga da istodobno postojanje Sveučilišne i Znanstvene knjižnice onemogućuje ustroj i djelovanje matične službe u Zadru pa je tako cijela Zadarska županija u nadležnosti Matične službe za istraživanje i razvoj pri Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Pravnom i funkcionalnom integracijom knjižnih fondova Znanstvene knjižnice Zadar i Sveučilišne knjižnice, Znanstvena će knjižnica zadržati svoju pravnu osobnost prijenosom osnivačkih prva na Sveučilište u Zadru i time se neće prekinuti njezina tradicija duga više od 165 godina. Isto tako, zaštitit će se i identitet Znanstvene knjižnice Zadar kroz korištenje svih elemenata naziva uz dodatak koji navodi novog osnivača, rekao je danas Dukić.