Grad Zadar odabrao je izvođača radova za za uređenje inkluzivnog igrališta „Bokanjac" uz postojeće boćalište. Iako je novac trebao biti potpuno osiguran sredstvima iz projekta „Inclusive Play", igralište sa spravama za djecu s posebnim potrebama, slično već uređenom u Vruljici, koštat će značajno više od procijenjenih (odobrenih) 87.000 eura bez PDV-a.

Na natječaj je pristigla samo ponuda Cibo prometa iz Zadra, koji je radove procjenio na 123.026 eura bez PDV-a, odnosno 153.783 eura (preko milijun kuna) s PDV-om. Grad ipak nije iskoristio pravo da zbog veće cijene poništi natječaj.

- Stručno povjerenstvo za javnu nabavu utvrdilo je da je u predmetnom otvorenom postupku javne nabave pristigla jedna ponuda. Pregledom i ocjenom pristigle ponude je utvrđeno da ponuda prelazi iznos procijenjene vrijednosti nabave. Od Upravnog odijela za EU fondove kao podnositelja zahtjeva za nabavu zatraženo je pisano očitovanje o tome jesu li osigurana sredstva za realizaciju postupka predmeta nabave po cijeni jedine zaprimljene ponude. Dana 19. rujna 2023. godine dostavljeno je od Upravnog odjela za EU fondove pisano očitovanje da će financijska sredstva za realizaciju predmeta nabave po ponuđenoj cijeni ekonomski najpovoljnije ponude biti osigurana u Proračunu Grada Zadra, stoji u obrazloženju Povjerenstva.

Prema projektu Jure Maretića iz društva Projekt Strata d.o.o. Biograd, na 900 metara četvornih uredit će se zelene površine, postaviti tucanik i sprave za igranje od metalnih, drvenih i plastičnih dijelova. Rok završetka radova iznosi tri mjeseca od dana uvođenja u posao.