Kako je stajalo u proljetnoj najavi komunalnog odjela, za jesen planirani radovi rekonstrukcije ulice Miroslava Krleže napokon su dočekali svoj početak i to prvim danom prestanka zabrane prekopa nerazvrstanih cesta 15. rujna.

- Suzdržavali smo se intervencije i zatvaranja te prometnice prvenstveno iz razloga opterećenosti Puta Dikla s radovima aglomeracije, ali jednim dijelom i zbog kompleksnosti samih radova jer na toj dionici prometnice uz cjelovitu rekonstrukciju kolnika aktivno će se uključiti Vodovod , EVN i HT sa izmjenom dotrajalih odnosno ugradnjom novih instalacija. Radovi na cjelovitom zahvatu zahtijevat će zasigurno barem dva mjeseca strpljenja građana kojima unaprijed zahvaljujemo na istom, kaže pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Robertino Dujela.

Paralelno s rekonstrukcijom Ulice Miroslava Krleže započelo je uređenje parka istočno od prometnice.

- Površina se trenutno koristi većinom za parkiranje te kao pristup okolnim zgradama. Površina je neuređena, osim tamponskog sloja na kolnim putevima, koji je dotrajao. Trenutno stanje ni u jednom pogledu ne zadovoljava standarde suvremenih urbanih prostora. Ovim projektom pokušavamo omogućiti simbiozu različitih potreba korisnika ovog prostora te omogućiti primjeren način korištenja kako bi ovaj prostor donio dodanu vrijednost u životu okolnih stanara i posjetitelja, dodaje Dujela.

Nedefinirani nasuti plato koji je tema uređenja trenutno se najviše koristi kao parkirališna površina, ali bez reda i u proizvoljnoj organizaciji. Najviše će se pažnje posvetiti razdvajanju površina u korištenju. Time se postiže da korisnici prostora sigurno i neometano mogu kroz prostor prolaziti, parkirati ili se zadržati u odmoru ili igri.

Predviđene su površine za parkiranje, pješačke staze, kolne staze te centralni dio kao svojevrstan „parkić". Zaštićeno od prometa smješteno je dječje igralište sa dva ogradna zida koji su ujedno i klupe za odmor.

Najbliže prometnici organiziran je najveći broj parkirališnih mjesta. Ona su povezana internom kolnom stazom kako bi se zadržao jedinstveni izlaz sa javne površine na glavnu prometnicu. Ukupno ih je predviđeno 24 od kojih su dva za osobe sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Zaštitno zelenilo je zadržano i definirano uz cijelu glavnu prometnicu kao i prema svim privatnim kućama i stambenim zgradama koje okružuju zahvat.

- Nastojat ćemo maksimalno poštovati postojeće nivelete terena, kao i postojeće zelene površine, osobito visoko zelenilo. Zatečene pješačke staze ćemo potvrditi popločanjem, a nove staze pratit će postojeće staze-prečice koje su formirane kretanjem ljudi. U sredini zahvata organizirat ćemo sjedenje uz veliku zelenu površinu i dječje igralište, kaže Dujela.

Površina obuhvata zahvata iznosi 2.000 m2 pa će cjelovita realizacija biti moguća kroz nekoliko proračunskih godina održavanja javnih površina komunalnog odjela iz razloga ograničenih godišnjih sredstava.