Grad Zadar sve osobe koje su zainteresirane za obnašanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda Zadru, a koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete propisane Zakonom o sudovima, Zakonom o državnom sudbenom vijeću te Zakonom o sudovima za mladež, da povodom javnog poziva podnesu pojedinačne prijave za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Zadru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Zadru.

Za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću, koja dužnost porotnika može neometano obavljati, te koja nije starija od 70 godina života.

Uz navedene opće uvjete javnog poziva za suce porotnike, odredbom čl. 41. st. 2. Zakona o sudovima za mladež propisano je da se suce porotnike za mladež imenuju iz reda profesora, učitelja, odgajatelja i drugih osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika.

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Zadra. Za sve informacije u vezi javnog poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj telefona: 023/ 208-078 ili 023/208-172.