Grad Zadar objavio je javni poziv za predlaganje javnih potreba i kulturi Grada Zadra za 2024. godinu. Proračun Grada Zadra osigurat će sredstva za javne potrebe u kulturi.

To bi bile djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije te programi/projekti u kulturi od interesa za Grad, odnosno svi oni programi/projekti koji kulturu Grada uzdižu na lokalnoj razini, stavljaju je u nacionalni i europski kontekst, promiču interkulturalni dijalog te razvoj civilnog društva; koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani na osnovne djelatnosti organizatora te se odvijaju kontinuirano.

U tekstu Poziva navodi se da će natječaj za podnošenje prijedloga projekta/programa bit otvoren najmanje 30 dana od dana objave, a ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa i donošenje odluke o financiranju programa/projekata moraju biti dovršeni u roku od 120 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa/projekta.

Također, gradonačelnik će, u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za narednu kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim stranicama Grada objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja ili poziva, i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa/projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.  

Tekst Poziva, i sva potrebna dokumentacija, nalaze se u privitku i na stranici www.financijskepodrske.hr. Prijava se vrši u sustavu, na navedenoj stranici. Način prijave, obrazloženje prihvatljivosti prijavitelja, područja financiranja i drugih stavki detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje, navodi se na stranicama Grada.