Slika Marija Javorana koju je Grad Zadar po odluci gradonačelnika Branka Dukića otkupio za 50.000 eura građane Zadra koštat će nešto više, budući da u navedenu cijenu nisu uračunati porez na dohodak i prirez, iščitava se iz ugovora koji je sklopljen prošle godine, a dostavljen je vijećniku Roku Tadinu nakon zahtjeva na prošloj sjednici Gradskog vijeća.

U ugovoru sklopljenom 3. lipnja prošle godine navodi se kako autor prodaje, a Grad otkupljuje umjetničko Mediterraneo, temeljem Zaključka Gradonačelnika od 13. travnja 2021. godine te predugovora o kupoprodaji od 14. travnja 2021. godine u neto iznosu od 50.000 EUR, uvećano za porez na dohodak i prirez te druga javna davanja.

Plaćanje iznosa dogovoreno je u dvije rate na način da se prva rata u iznosu 25.000 eura, plativo u kunskoj protuvrijednosti, uvećano za davanja, isplaćuje u 2022. godini, a druga rata od također 25.000 eura u 2023. godini. Iz ranije objavljenih podataka vidljivo je da je prva rata iznosila od 29.863 eura, što znači da će Javoran za sliku, sa svim davanjima, dobiti oko 60 tisuća eura.

Slikar se obvezao dostaviti Gradu potvrdu o članstvu u HDLU-u kao i certifikat kojim se potvrđuje izvornost rada i umjetnička vrijednost zbog porezne olakšice, a porez na dohodak i druga javna davanja obračunat će i platiti Grad.

Vlasništvo i posjed slike Grad stječe tek uplatom cjelokupnog iznosa, a do tada je za njezino čuvanje odgovoran Javoran.