Vrh grebena otoka Iža u bližoj budućnosti krasit će sunčana elektrana Veli Iž snage 4,990 MW, koju će na zemljištu Grada Zadra, petstotinjak metara od prvih kuća i oko 1.000 metara od naselja Veli Iž, sagraditi Hrvatska elektroprivreda.

Lokacija zahvata nalazi se u blizini vrha Korinjak (168 m) i okružena je maslinicima koji su ograđeni suhozidima. Kao nositelj zahvata HEP je angažirao tvrtku Hudec Plan, koja je napravila Elaborat zaštite okoliša.

Površina katastarske čestice na kojoj se zahvat planira je 268.182 m2, od čega je za montažu fotonaponskih panela predviđena površina od cca 113.006 m2. Planirana godišnja proizvodnja električne energije je oko 8562 MWh.

Lokacija zahvata nalazi se izvan zaštićenih područja i ekološke mreže. Vegetacija je većinom makija, sa suhozidima koji su većinom uništeni i napušteni te nisu u kontinuitetu. Izravni i trajni utjecaju očekuje se u uklanjanju suhozidnih konstrukcija koje okružuju maslinike u sjevernom području zahvata te u središnjem, jugozapadnom području.

Procjenjuje se da će se radi izgradnje ukloniti  oko 750 metara suhozida, dok je oko 500 metara suhozida iznimno oštećeno ili se nalaze na neprohodnom području pa se nije moglo točno evidentirati stanje. Utjecaji se mogu ublažiti tako da se suhozidi koji će se razmontirati iskoriste za saniranje suhozida uz neposrednu granicu zahvata te tako zaštite postojeći maslinici te se dogovori sa lokalnim zemljoposjednicima o lokacijama za premještanje suhozidnih konstrukcija.

Pašnjaci, koji su se prije intenzivno koristili, su napušteni a jedino što se aktivno još koristi su maslinici. U zoni zahvata trenutno se nalazi oko 6.445 m2 starih maslinika koji će se prilikom izgradnje ukloniti.

Pristupni put sunčanoj elektrani predviđa se osigurati uređenjem trase postojećih makadamskih puteva koji omogućavaju pristup lokaciji s južne strane zahvata i ulaz na sam zahvat sa jugozapadne i sjeverozapadne strane. Putevi će se mjestimice proširiti i nasipati. Svi putevi će biti projektirani sukladno protupožarnim uvjetima kako bi se omogućio operativni rad vatrogasnih vozila propisanih minimalnih dimenzija.

Sunčana elektrana se planira izvesti tako da bude u potpunosti automatizirana što znači da neće biti stalnih zaposlenika na samoj lokaciji, nego će njihov dolazak biti jedino u slučaju održavanja. Najveća mjesečna proizvodnja očekuje se u srpnju i iznosi 1.127.800 kWh, dok se najmanja mjesečna proizvodnja očekuje u prosincu i iznosi 316.663 kWh.