Državni ured za reviziju izrekao je uvjetno mišljenje o poslovanju Općine Pakoštane u 2021. godini, a nedostaci su uočeni i u troškovima reprezentacije, za koju su iskazani računi ali se ne zna na što su točno potrošeni.

Rashodi za reprezentaciju ostvareni su u iznosu od 111.260 kn. Na pojedinim računima na temelju kojih su ostvareni rashodi za reprezentaciju nije navedena aktivnost povodom koje je račun sastavljen (svrha ugošćivanja), a pojedini računi za reprezentaciju ne sadrže ni detaljnu specifikaciju odnosno količinu ili opseg isporučenih dobara te se ne može potvrditi jesu li sredstva korištena za ostvarenje aktivnosti utvrđenih proračunom. Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i plaćanja nije donesena, što povećava rizik evidentiranja nevjerodostojnih isprava.

- S obzirom na to da rashodi za reprezentaciju nisu evidentirani na temelju uredne dokumentacije, ne može se potvrditi opravdanost korištenja navedenih sredstava, navodi državna revizija.

Uz ovu primjedbu iskazane su i one o danim i primljenim instrumentima osiguranja plaćanja, rezerviranim troškovima za sudske postupke, rashode za geodetske usluge i izradu Strategije razvoja turizma, koji su zavedeni u krivoj stavci, itd. U poslovnim knjigama nije evidentirano povećanje udjela Općine u trgovačkom društvu za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 13,5 milijuna kuna.

Dospjela potraživanja od naknade za uređenje voda, komunalni doprinos, prodaju zemljišta, koncem 2021. iznose 10,7 milijuna kuna. Općina je tijekom 2020. i 2021. pokrenula ovršne postupke radi naplate dospjelih potraživanja, ali ne i za naknadu za uređenje voda, koja koncem 2021. iznose 3 milijuna kuna. Od dospjelih potraživanja 2 milijuna je starosti od tri do pet i više od pet godina, te je povećan rizik nenaplativosti.

Iskazane su tekuće donacije sportskim društvima u iznosu od 511.000 kn i tekuće donacije udrugama od 431.672, iako općina nije donijela opći akt kojim bi utvrdila kriterije, mjerila i postupke za dodjelu donacija udrugama, kao ni program javnih potreba u sportu ni program javnih potreba u kulturi za 2021.