U Grad Zadar pristigle su tri ponude za izgradnju nove ceste u Petrčanima na Punti Radman. Sve tri ponude niže su od procijenjene vrijednosti od 1,9 milijuna kuna bez PDV-a.

Najviša ponuda pristigla je iz Diklo gradnje u iznosu od 1,799,233 kuna bez PDV-a, Strabag je ponudio 8 tisućna kuna manje, a najniža je ponuda tvrtke TIM iz Nadina sa 1,679,924 kn bez PDV-a. Rok žalbe je 10 dana od otvaranja ponuda.

Od odabranog će se izvođača tražiti da izgradi prema projektu Silvia Panovića iz Via Factum, prometnicu duljine 249 metara koja se na svom sjevernom kraju spaja se na postojeću makadamsku nerazvrstanu cestu. Izgradit će se sa sljedećom pripadajućom infrastrukturom: vodovodni cjevovod, javna rasvjeta, oborinska odvodnja te EKI - priključnim spojem prema uvjetima teleoperatera. Na lokaciji na kojoj je predviđena prometnica najvećim dijelom je neuređeno zemljište obraslo grmljem i drugim raslinjem. S obzirom da se radi o prometnici predviđenoj isključivo za prometovanje vozila, bez površina za parkiranje vozila i kretanje pješaka, nisu potrebne posebne mjere za prilagodbu osobama smanjene smanjene pokretljivosti, ističe se u projektu.