Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća naći će se Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra.

Novom odlukom cijena minimalne javne usluge za kućanstvo je 66,09 kuna bez PDV-a, a za korisnike koji ne spadaju u kućanstva (iznajmljivači, ugostitelji...) 85,86 kuna bez PDV-a. S obzirom na to da se na javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada primjenjuje snižena stopa PDV-a od 13 %, radi se o iznosima od 74,68 kuna za kućanstvo te 97,02 kuna za ostale korisnike.

Korisniku kategorije kućanstvo koji kompostira biootpad cijena minimalne javne usluge umanjit će se na mjesečnom računu za 10 kuna.

Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, navodi se u prijedlogu odluke. Kriterij obračuna količine predanog miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika miješanog komunalnog otpada izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada i cijena obvezne minimalne javne usluge, a ona bi trebala osigurati „obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada".

Nova cijena određena je uzimajući u obzir troškove za koje postoji obveza financiranja, a osim prikupljanja otpada na spremnicima to su i troškovi obrade miješanog komunalnog otpada i biootpada, troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenja evidencije i sl.

Jedinična cijena za preuzimanje određenog volumena spremnika miješanoga komunalnoga otpada određuje se zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

Za cijelo područje Grada Zadra utvrđuje se najmanja učestalost odvoza komunalnog otpada od dva puta tjedno.