Državni ured za reviziju objavio je nedavno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vodovoda za 2020. godinu. Državna revizija dala je uvjetno mišljenje o financijskom poslovanju, a kao najveći problemi istaknuti su naplata potraživanja i ekstremni gubici vode u sustavu.

Popis imovine i obveza u dijelu koji se odnosi na materijalna i nematerijalna ulaganja obavljen je formalno, zbog čega nije ostvarena osnovna svrha popisa, a to je, osim utvrđivanja stvarnog stanja imovine i obveza, usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, ističe revizor. Vrijednosno značajnija potraživanja odnose se na dug Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac u iznosu od 6,9 milijuna kuna. Poduzimane su aktivnosti u vezi s naplatom potraživanja, ali ona su i dalje vrijednosno značajna te su s obzirom na visok rizik mogućnosti naplate tih potraživanja mogući daljnji gubici.

Poslovanje Društva za 2020. u svim značajnim odrednicama obavljano je u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima, ali nije donesen strateški plan kojim bi se utvrdili dugoročni ciljevi razvoja, kao ni višegodišnji program gradnje kojim bi se definirali pojedinačni projekti, način i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava i sl. Društvo je donijelo Financijski plan, a nije donijelo poslovni plan, pa se nalaže da ga Skupština donese u što skorijem vremenu.

Najveća zamjerka je enorman gubitak vode u vodovodnoj mreži, koji je u 2020. bio 20.748.313 mᵌ ili 69,7 %, viši nego u 2018. i 2019. godini. Iako je društvo poduzimalo radnje kako bi smanjilo gubitke vode, oni su i dalje neprihvatljivo visoki. Prema Strategiji upravljanja vodama Republike Hrvatske, prihvatljiva vrijednost gubitaka vode je od 15,0 % do 20,0 %, a Europska unija prihvatljivim smatra od 15,0 % do 18,0 %.

Vodovod je prihvatio preporuku revizora, navodeći da je trgovačko društvo s kojim je potpisan sporazum o upravljanju gubicima vode, otišlo u stečaj, te je u tijeku novi postupak javne nabave za provedbu projekta Sustav upravljanja gubicima vode. Društvo, koliko je u mogućnosti, svakodnevno radi na smanjenju gubitaka vode kroz redovno održavanje vodoopskrbnog sustava te da su gubici u vodoopskrbnoj mreži u 2021. bili 67,0 %, što je smanjenje u odnosu na 2020. godinu, doduše još uvijek daleko od zacrtanih 18 posto.

Društvo nije donijelo ni strateški plan kojim bi se utvrdili dugoročni ciljevi razvoja te osigurala održivost vodoopskrbnih sustava s dovoljnim količinama vode potrebne kakvoće, sukladno vodnoj politici na razini EU i Hrvatske. Preporučuje se donijeti višegodišnji program gradnje kojim bi se utvrdili pojedinačni projekti, način i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prioriteta u provedbi te praćenje ostvarenja pojedine investicije.

Osnivači Vodovoda su 16 jedinica lokalne samouprave s područja Zadarske županije, od kojih Grad Zadar ima 71,2 %. Iz vodoopskrbne mreže duljine 1.542 km društvo opskrbljuje 115.000 stanovnika, a tijekom ljetnih mjeseci i do 200.000. Početkom 2020. društvo je imalo 296 zaposlenika. Prosječna najviša brutoplaća u 2020. iznosila je 19.328,00 kn, a najniža 5.235,00 kn, dok je prosječna najviša netoplaća iznosila 13.728,00 kn, a najniža 4.184,00 kn.