Grad Zadar pokrenuo je javno savjetovanje nakon kojega će donijeti novu Odluku o sprječavanju odbacivanja otpada. Njome se želi spriječiti odbacivanje otpada u okoliš na lokacijama koje za to nisu predviđene te sanacija naplavljenog morskog otpada, gdje je to primjenjivo. Kako bi se to postiglo, gradske službe će evidentirati lokacije s otpadom, uspostaviti sustav zaprimanja obavijesti o odbačenom otpadu, postaviti odgovarajuća upozorenja na lokacijama, ali i provesti izobrazno-informativne aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom.

Protuzakonito odbačeni otpad građani mogu prijaviti putem aplikacije za evidenciju lokacija odbačenog otpada (ELOO) koju vodi ministarstvo te sustava za zaprimanje obavijesti o protuzakonito odbačenom otpadu na mrežnoj stranici o gospodarenju otpadom www.pogodipravikos.hr. Naravno, tu su i klasični načini dojave putem e-maila, telefona, pošte ili osobno u prostorijama upravnog odjela,

Na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno protuzakonito odbacivanje otpada, Grad Zadar može postaviti odgovarajuće predmete, kao što su: znakovi upozorenja o zabrani odbacivanja otpada, video nadzor, pa čak i prepreke.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 19. kolovoza 2022. godine.