Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja dostavio nam je podatke o uspjehu zadarskih maturanata na ispitu državne mature. Prema tim podacima, u Zadarskoj je županiji na maturu izašlo 1.184 učenika, koji su polagali 4.399 ispita. Od tog broja 445 je učenika gimnazija, 634 učenika strukovnih škola i 105 pristupnika zavedenih pod „ostali".

U sva tri obvezna predmeta, i ona osnovnoj i na višoj razini, zadarski su maturanti bili ispod državnog prosjeka. Očekivano, najgori prosjek bio je na osnovnoj razini matematike, koju su maturanti položili uz prosjek 2,1, dok je na višoj razini bio 3.0. Hrvatski jezik napisan je tek nešto bolje, a najbolje ocjene imali su oni koji su položili višu razinu Engleskog jezika.

U tablici (podaci NCVVO) je prikazan prosjek ocjena za najveće obvezne predmete u odnosu na prosjek ocjena na nacionalnoj razini:

Velik je broj i negativnih ocjena u Zadarskoj županiji, čak 599. Ipak, budući da su neki pali maturu iz više predmeta, a neki vjerojatno i poneki predmet koji nije bio obvezan, broj učenika koji nisu položili državnu maturu znatno je manji. Zadarski maturanti ocjenu odličan dobili su iz 508 ispita.

Šest pristupnika ostvarilo je 100% na nekom od ispita. Ispiti riješeni sa 100% su Psihologija, Fizika, Engleski jezik A i Engleski jezik B razina.