Više od tri godine čekalo se na izmjene Županijskog prostornog plana koje su 15. lipnja ugledale svijetlo dana. I tu će biti mjesec dana zajedno s Strateškom studijom utjecaja na okoliš.

Osme izmjene Županijskog prostornog plana rađene su u Zavodu za prostorno uređenje, županijskoj ustanovi kojoj je to najveći posao i obaveza. I oni su morali biti na čekanju još od srpnja 2020. godine, kada su izradili nacrt izmjena Plana, kako nam je rekao ravantelj Stjepan Gverić. U tom dugom procesu donošenja plana ostaju i na nakon javne rasprava zbog obrade svih primjedbi do konačnog prijedloga koji se usvaja na skupštini Zadarske županiji.

 Sada na scenu stupa Ires Ekologija iz Zagreba, ovlaštena firma na koju se čekalo da naprave složeniji dio posla po novoj metodologiji.

Županijski odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije u travnju 2019. godine, pozvao je tzv. javno-pravna tijela, među kojima i jedinice lokalne samouprave, da osim zahtjeva za izradu predmetnih Izmjena i dopuna dostave i mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u Strateškoj studiji.

I sada je to Strateška studija o utjecaju na okoliš 8. izmjena Plana i prijedlog 8. izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županija.
Oni su na javnoj raspravi do 14. srpnja a 1. srpnja u 11 sati u Domu županije, bit će održano javno izlaganje ta dva dugo čekana dokumenta, čiji je završetak bio više puta uzalud najavljivan.