Zadarska županija objavila je javni poziv za sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Zadarske županije za 2022. godinu.

Ukupna raspoloživa sredstva Zadarske županije za sufinanciranje solarnih uređaja iznose 500.000 kuna, a svakoj fizičkoj osobi može se sufinancirati do 40% prihvatljivih troškova ulaganja. Po kućanstvu to može iznositi najviše 35.000 kuna.

Predmetom subvencioniranja mogu biti samo postojeće obiteljske kuće izgrađene temeljem građevinske dozvole ili drugog sličnog akta, a da pritom nisu dograđivane mimo dozvole, da imaju bruto površinu do 400 m četvornih, najviše četiri stambene jedinice i barem pola površine namijenjene za stanovanje.

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Zadarske županije, u prijavljenom objektu, najmanje 30 dana prije objave poziva. Neće biti sufinancirane kuće koje su u postupku legalizacije, kojima je suvlasnik pravna osoba ili im je narušena mehanička otpornost i stabilnost konstrukcijskih elemenata zgrade.

Novcem se mogu financirati fotonaponski paneli (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 18 % i njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga, oprema za pravilan rad sustava, pripadajući građevinski radovi i stručni nadzor. Za ostvarenje sufinanciranja potrebno je izraditi Energetski certifikat.

Rok za dostavu prijave počinje danom objave Javnog poziva, a završava 15. rujna 2022. godine.