Ravnatelj zadarske bolnice dr. Željko Čulina na novinarski upit očitovao se na navode županijskog vijećnika Jure Zubčića o sumnji zbog izmjena ugovora za gradnju zgrade tzv. Dnevne bolnice.

Čulina je prvo dao općeniti uvod o tom EU projektu:

"U prethodne dvije godine i to kroz razdoblje pandemije, poremećaja na tržištu građevinskog materijala te rasta cijena, Opća bolnica Zadar provodi jedan od najvažnijih projekata pod nazivom „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju Opće bolnice Zadar te adaptacija i opremanje dnevne bolnice Službe za kirurgiju".

Opća bolnica Zadar u provedbi projekta slijedila je Ugovor o građenju potpisan s izvođačem radova. Za provedbu Ugovora osiguran je Projektantski nadzor, Stručni nadzor gradnje, koordinator zaštite na radu i voditelj projekta. Sve aktivnosti na gradilištu su dokumentirane kao i svi dodatci Ugovoru koji su izrađeni i vođeni prema važećim zakonima, Ugovoru, pravilima struke i u koordinaciji s prethodno navedenim službama. Za provedbu javne nabave korištene su usluge tvrtke zadužene za provedbu postupaka Javnih nabava.
 
A potom se očitovao na navode viječnika Jure Zupčića:

Prema glavnom projektu, priloženom za dobivanje Građevinske dozvole definirani su uvjeti za izgradnju bunkera u koji se smješta linearni akcelerator.

Glavnim projektom iz 2016. godine projektant je gustoću betona od 3.200kg/m3 prilagodio linearnim akceleratorima koji su tada bili na tržištu snage 15MV i 18 MV. Projektnom dokumentacijom ostavljena je mogućnost da Izvođač od Naručitelja traži pojašnjenje prije nego započne s ugradnjom betona iz razloga jer specifikacije lineranog akceleratora u tom trenutku još nisu bile poznate.

Slijedom navedenog Izvođač je prije planirane ugradnje baritnog betona od Naručitelja tražio karakteristike linearnog akceleratora kojeg će Opća bolnica Zadar nabaviti. Slijedom navedenog izvršene su konzultacije sa stručnjacima - fizičarima iz zdravstvenih ustanova u kojima se koristi linearni akcelerator.

Prema dobivenim mišljenima utvrđeno je da moderne radioterapijske tehnike koriste, geometrijski sve manja polja te da je preporučena najveća energija fotona od 6MV ili 10 MV, jer linearni akceleratori visoke energije (npr. 18MV) produciraju neutrone pri radioterapiji što predstavlja dodatni izazov u zaštiti od zračenja kako za bolesnike tako i za osoblje.

Sukladno gore navedenom od strane Instituta Ruđer Bošković Zagreb izrađen je novi Elaborat o udovoljavanju uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja za prostoriju u kojoj će se koristiti linearni akcelerator. Isti je odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova, Odjel zadužen za Radiološku i nuklearnu sigurnost.
Navedeni elaborat je odredio točnu gustoću betona koja se mora postaviti a koja je i ugrađena u bunker.

Napominjemo kako je sve navedeno odobreno od strane projektantskog nadzora, stručnog nadzora i voditelja gradnje.
Tek nakon odobrenja svih prethodno navedenih, pristupilo se prikupljanju dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole kao i za izradu Aneksa Ugovora o gradnji.
Potrebno je naglasiti da su izmjenom navedene troškovničke stavke ostvarene i dodatne uštede zbog čega je i smanjen ukupni iznos ugovora o gradnji.

Potpisanim aneksom stvoreni su uvjeti za ugradnju baritnog betona od 2950kg/m3 te je izvođač izradio uzorkovanje materijala što je utvrđeno od strane nadzorne službe te je utvrđeno da navedeni beton udovoljava kriterijima elaborata.

Raskidom Ugovora o gradnji izvođač je dostavio ateste za sav ugrađeni beton, tako i za baritni beton.

Napominjemo također da je svaki od postupaka i dokument pri provedbi ovog projekta  prošao i rigorozne kontrole od strane Upravljačkog i Provedbenog tijela za ovaj EU projekt.
 
Opća bolnica Zadar je s tvrtkom Solida d.o.o. sklopila ugovor o izvođenju radova 03.05.2019. a nakon samo četiri dana uslijedio aneks ugovora. Zašto?
Zbog čega su sklopljeni i zašto nisu objavljeni budući da je došlo do izmjena ugovora tijekom njegovog trajanja?

Izmjene su formalne prirode tako da iste sukladno ZOJN nismo dužni objavljivati u EOJN. Svaki dodatak Ugovoru prošao je definiranu proceduru i svaki je izrađen i potpisan nakon za to ispunjenih uvjeta prema Zakonu i Ugovoru o građenju, napisao je ravnatelj Bolnice i odgovorio na sumnju vijećnika da se smanjenom gustoćom specijalnog betona utječe na zaštitu od zračenja .