Gradonačelnik Branko Dukić donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2022./2023. godinu. Nova Odluka donesena je u suglasju s predškolskim ustanovama kojima je Grad Zadar osnivač (DV Radost, DV Sunce i DV Latica) kao i sa udrugama čiji je primarni cilj briga za djecu s teškoćama.

Djeca s teškoćama u razvoju s područja Zadarske županije, uz priložen nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, imaju pravo upisa u Dječji vrtić Latica, od navršene 3 godine do polaska u osnovnu školu, uz uvjet da jedinica lokalne samouprave na čijem je području prebivalište djeteta sufinancira posebne edukacijsko-rehabilitacijske programe.

Novine u Odluci su skupna razina upisa za sve tri predškolske ustanove Grada Zadra (uključujući Dječji vrtić Latica), elektronski upisi i izmjene u postupku bodovanja prijava.

Pravo na izravan upis u dječje vrtiće imaju djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu u kraći popodnevni program. Po 50 bodova dobit će djeca čiji je roditelj osoba s invaliditetom, iz udomiteljskih obitelji, s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja te iz obitelji s troje i više djece. U slučaju istog broja bodova prednost imaju djeca koja dolaze iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Upisi u dječje vrtiće Grada Zadra započet će u lipnju 2022. godine.