Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine" broj 125/11, 64/15, 112/18) Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, dana 4. travnja 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Predmet Javnog poziva je prostor naveden u tabelarnom prikazu kako slijedi:

I. Zakup poslovnog prostora u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A, Zadar

Režijski troškovi za prostor iznose 20,00 kn po m² + PDV.
Jamčevina koju ponuditelj uplaćuje za poslovni prostor pod rednim brojem 1 iznosi 2.000,00 HRK.

II. Ponudu za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru - Centar za kreativne industrije mogu dostaviti:
- fizičke osobe koje obavljaju poslovnu djelatnost, bilo kao obrtnici ili u formi slobodnog zanimanja,
- poduzetnici početnici (do 3 godine),
- postojeći poduzetnici

koji obavljaju djelatnosti u pod-sektorima kreativne i kulturne industrije (računalni programi, igre i novi mediji, arhitektura, dizajn, film, produkcija, fotografija, umjetnost, glazba i izvedbene umjetnosti, oglašavanje i tržišno komuniciranje, elektronički mediji, izdavaštvo) ili obavljaju djelatnosti u sektorima povezanima s kreativnim i kulturnim industrijama i surađuju s poduzetnicima u navedenim pod-sektorima kreativne i kulturne industrije.

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, sklopit će ugovor o zakupu za poslovni prostor naveden u ovom Javnom pozivu s najpovoljnijim ponuditeljem na rok od 5 (slovima: pet) godina.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora zakupnik može otkazati u svako doba poštujući određeni otkazni rok.
Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne snosi odgovornost za eventualnu štetu nastalu najpovoljnijem ponuditelju u razdoblju od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja do sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora navedenog u ovom Javnom pozivu.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 14. travnja 2022. godine, do 12 sati. Ponudu i privitke uz ponudu sa svim potrebnim podacima, dokazima i ispravama potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu: Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar, a na kojoj mora biti naznačeno:

"PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU - NE OTVARATI"

Ponude predane neposredno nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
Ponude će se javno otvarati u Centru za kreativne industrije u Zadru, Put Murvice 3A,
23000 Zadar na dan 14. travnja 2022. godine u 13:00 sati.

III. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u iznosu navedenom u članku I. isključivo s računa ponuditelja. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, na IBAN računa broj HR4424020061800013007 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., model: HR68, poziv na broj: 7404-OIB ponuditelja-48525, s obaveznom naznakom svrhe plaćanja: „jamčevina".
Svim natjecateljima, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana nakon što Upravno vijeće donese odluku o najpovoljnijoj ponudi.
Zainteresirane pravne i fizičke osobe obvezne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• Ispunjeni obrazac za dostavu ponude koji je sastavni dio ovog Javnog poziva (objavljen na web stranici Ustanove: www.inovacija-zadar.hr)
• Preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji
• Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana,
• Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine isključivo s računa ponuditelja,
• Broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. na koji će mu se vratiti jamčevina.
Kriteriji za odabir ponude je najviša ponuđena cijena po m2.


KLASA: 012-03/21-01/2
URBROJ: 2198-1-96/02-22-59
Zadar, 4. travnja 2022. godine

Ravnateljica:
Katarina Colić dipl.oec.

Informacije o javnom pozivu: radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, na broj telefona 023 627 890; e-mail: [email protected]