Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine potvrdilo nam je kako je procedura oko prijenosa vlasništva nad Domom županije na Zadarsku nadbiskupiju pri samom kraju te kako se čeka odluka Vlade koja će potvrditi ili odbaciti prijedlog.

Zadarska nadbiskupija, kažu u Ministarstvu, obratila se 2019. godine tadašnjem Ministarstvu državne imovine, sa zahtjevom za rješavanje pitanja povrata imovine koja joj je oduzeta za vrijeme komunizma. Naime, u upravnim postupcima koji su se vodili pred Uredom državne uprave u Zadarskoj županiji, temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, donesena su pravomoćna rješenja kojima se utvrđuje pravo Zadarske nadbiskupije na naknadu za oduzetu imovinu za vrijeme komunizma, koja se ne može vratiti u naravi. Slijedom navedenog, Zadarska nadbiskupija predložila je da joj se u zamjenu za oduzetu imovinu daruju zamjenske nekretnine.

- Sukladno Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima Republika Hrvatska se obvezala da će Katoličkoj Crkvi vratiti imovinu koja joj je oduzeta u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (a koju je moguće vratiti prema zakonskim odredbama), naći odgovarajuću zamjenu za dio dobara koji nije moguće vratiti, odnosno isplaćivati pravnim osobama Katoličke Crkve naknadu u novcu za ostalu imovinu koja neće biti vraćena.

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nema mogućnost izravnog sklapanja ugovora o darovanju nekretnina s pravnim osobama Katoličke crkve. Ministarstvo može predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o darovanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske pojedinoj pravnoj osobi Katoličke crkve koja raspolaže pravomoćnim rješenjem/ima ureda državne uprave u županiji donesenima u postupku temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske vladavine, a kojima je ta pravna osoba utvrđena ovlaštenikom naknade za oduzete nekretnine koje se ne mogu vratiti naturalno, sukladno gore navedenom Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima. U tom slučaju se za vrijednost darovanih nekretnina umanjuje obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj crkvi s osnova oduzete imovine koju nije moguće vratiti, a ugovor može sklopiti Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, objašnjavaju iz Ministarstva.

Slijedom navedenog, nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i pribave sve potrebne dokumentacije u odnosu na zahtjev Zadarske nadbiskupije i predmetnu nekretninu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pripremilo je i uputilo radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske prijedlog odluke o darovanju predmetne nekretnine Zadarskoj nadbiskupiji u zamjenu za oduzete nekretnine, te je predmetna odluka trenutno u proceduri obrade, naveli su iz Službe za odnose s javnošću i informiranje. To znači da bi već na nekoj o idućih sjednica o tome trebao odlučivati premijer Andrej Plenković sa svojim ministrima.