O razumijevanju i iskustvu problema klimatskih promjena te mogućnostima ublažavanja i prilagodbe razgovaralo se na fokus grupi održanoj prošlog tjedna u Zadru u sklopu projekta „METAR do bolje klime", a na kojoj su sudjelovali predstavnici i predstavnice različitih odjela Sveučilišta u Zadru, razvojne agencije, Grada Zadra te udruga. Sudionice i sudionici fokus grupe koja se provodi za potrebe drugog po redu istraživanja u sklopu projekta METAR, prepoznali su nedostatak razumijevanja klimatskih promjena kako u javnosti, tako i kod većine organizacija, odnosno institucija u kojima djeluju.

Rasprava koja se razvila oko uzroka klimatskih promjena potvrđuje zaključak istraživačkog izvještaja „Izgubljeno desetljeće" koje je krajem 2021. godine objavljeno na metar.door.hr stranici. Naime, znanstvena zajednica se slaže oko toga da su klimatske promjene suvremenog društva posljedica ljudskog utjecaja, ali u hrvatskoj javnosti i dalje prevladava mišljenje da su one podjednako uzrokovane i prirodnim procesima. Stoga istraživači ističu da je Hrvatskoj za niskougljičnu tranziciju potrebno sustavno informiranje javnosti kroz formalne i neformalne obrazovne sadržaje te integracija akademske i znanstvene zajednice u javno-zagovaračke procese na svim razinama.

Iz same rasprave na fokus grupi prepoznaje se i potreba izrade kurikuluma ciljano za edukaciju stručnjaka zaposlenih u različitim odjelima javnih uprava kroz koju bi se bolje povezali međusobno, s akademskom zajednicom, s praksom na terenu te i obrazovali o svim aspektima klimatskih promjena bitnim za područje njihovog djelovanja. Bolje educirani stručnjaci i zaposlenici tako bi bolje razumjeli svoju ulogu u kreiranju i provedbi strateških planova kao što je npr. Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP), a za čije je provođenje potrebna uspješna suradnja svih gradskih odjela, kao i razvoj šire suradnje s dionicima iz svih sektora.

Zaključni razgovor sudionika i sudionica fokus grupe ticao se pitanja suradnje - prijenosa informacija o klimatskim promjenama između znanstveno-istraživačkih institucija, donosioca odluka i šire javnosti, bolje povezanosti između različitih upravnih odjela Grada Zadra, ali i drugih institucija i struka kao što su pedagozi i sociolozi te važnosti obrazovanja djece i odraslih po pitanju uzroka, posljedica i mogućnosti ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene. Poruka istraživačkog tima projekta METAR je da je klimatska budućnost Zadra počiva naširenju razumijevanja klimatskih promjena, spremnosti na suradnju različitih dionika te spremnosti na ulaganje u provedbu efektivnih mjera za ublažavanje i prilagodbu na klimatske promjene.

Projekt „METAR - Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj" financiran je iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.599.995,32 HRK.