Općina Poličnik raspisala je javni natječaj za prijam službenika u Upravni odjel za poslove općinskog načelnika, pravne i opće poslove lokalne samouprave i društvene djelatnosti.

Na neodređeno vrijeme zapošljava se savjetnik za poslove općinskog načelnika Davora Lončara. Uvjeti koje zainteresirani kandidati moraju ispuniti su: diploma magistra struke ili stručnog specijalista pravnog, ekonomskog ili društveno-humanističkog smjera, tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, 19. siječnja.