Nakon provedenog postupka javne nabave u sklopu projekta „Mreža domova" za koji je potpisan Ugovor o bespovratnim sredstvima s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije 5. studenoga ove godine, odabrani su izvođači radova za društvene domove u Lisičiću, Nadinu, Smilčiću i Vukšiću. 

Za izgradnju, odnosno obnovu društvenog doma u Lisičiću i Smilčiću zadužena je tvrtka Petrim d.o.o. iz Jagodnje Donje. Društveni dom u Nadinu sagradit će zadarska Tehma d.o.o., a u Vukšiću splitski Reliance d.o.o.

Za sve četiri grupe radova odabran je izvršitelj usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu GiN Company d.o.o. iz Zadra.

Ukupna vrijednost projekta je 14.169.024,32 HRK od čega će se 85% financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok će 15% osigurati korisnik Grad Benkovac - dio iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, te dio iz vlastitih sredstava.

Ciljevi projekta su osposobiti sekundarne društvene centre na području Grada Benkovca radi osiguranja geografski ravnomjerno raspoređenih uvjeta razvoja na cjelokupnom području Grada te izgraditi društveni kapital lokalnog stanovništva osiguranjem društvene infrastrukture za provođenje aktivnosti društvenog, kulturnog, obrazovnog i rekreativnog karaktera.

Grad Benkovac provedbom projekata koji su sastavni dio Intervencijskog plana, pa tako i projektom „Mreža domova", stvara preduvjete za ostvarenje vizije "grada ugodnog za življenje koji će poduzetnicima biti prilika za ulaganje, a turistima privlačan za posjećivanje".