Prema najnovijem Glasniku,  Gradonačelnik Zadra u rujnu je potpisao tri ugovora kojim se dokazuje kako će naručitelji izrada izmjena postojećih Urbanističkih planova uređenja, procijenjene vrijednosti izrade Plana uplatiti u Gradski proračun.

To je nova praksa Grada Zadra koji je najproduktivniji po izmjenama urbanističkih planova. Od ova tri koja u konačnici usvaja Gradsko vijeće,  na račun Grada uplatilo bi se ukupno 350 tisuća kuna bez PDV-a.

Prvi ugovor o tome sklopio je gradonačelnik Branko Dukić s članicom Uprave Punta Skale, Jasnom Čurković, za izradu IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja. Gradsko vijeće donijelo odluku u svibnju 2020. godine. Razlozi su bili "kvalitetnije funkcioniranje turističkog naselja te redizajnirati njegov dio kako bio se zadovoljili novi trendovi u turizmu. Odnosilo se to na korekciju prometnog rješenja, preraspodjelu sadržaja unutar gradivih površina te  omogućavanje novih pratećih sadržaja tipa Aqua - park". Autor tog UPU-a bio je zadarski arhitekt Željko Predovan, a tko radi nove izmjene, znat će se kada budu na javnom uvidu.

U ugovoru se navodi kako je izrada tog plana procijenjena na 198.000,00 kuna (bez PDV-a).

Za 3. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja prostora bivše vojarne Franka Lisice - Novi Kampus, trošak od  procijenjenih  68.800,00 kuna (bez PDV-a) pokrit će Sveučilište u Zadru. Oni su lani poslali pismo namjere Gradu, a Gradsko vijeće je u ožujku ove godine donio odluku da se mogu raditi te izmjene. One se rade "zbog fleksibilnijih rješenja u pogledu namjene postojećih i planiranih građevina s time da ona i dalje bude isključivo vezana uz znanstvene, nastavne i slične i prateće aktivnosti, a da se pri tome  bitno ne mijenjaju dimenzije i druga obilježja građevina, javnih prometnih i zelenih površina. Izmjene su i zbog usklađivanja prometa u mirovanju sa odredbama Prostornog plana uređenja Grada Zadra, koji je već godinu dana u procesu izmjena. Izmjenama tog UPU-a daje se mogućnost privremenih rješenja u smislu korištenja postojeće infrastrukture (postojećih  građevina, javnih prometnih i zelenih površina) do izgradnje predviđene UPU-om", navodi se u obrazloženju odluke o izmjeni tog UPU-a.

Za treće izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone centralnih funkcija „Plana centralnih funkcija Višnjik, investitor izrade Plana je zagrebačka tvrtka Boxkor. Odluka o izmjenama tog plana, donesena je na Gradskom vijeću 13. svibnja 2020. godine., kada je u ime novog vlasnika, projektant postojećeg plana Željko Predovan tražio prenamjenu sadržaja u zgradi VOX-, kako je i dalje percipira zadarska javnost.
Po ugovoru kojeg je direktor Pero Kordić sklopio s gradonačelnika Brankom Dukićem, oni u Gradski proračun moraju uplatiti procijenjenu vrijednosti od 79 tisuća kuna bez PDV-a.