U sklopu projekta OTARNOS Očuvanje tradicije akvakulture i ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada, održane su druge po redu edukativne radionice „Kulturna i maritimna baština u tri mora"u Osnovnoj školi Obrovac, Osnovnoj školi Starigrad i Osnovnoj školi Novigrad.

Na radionici u OŠ Obrovac koja se održala 11. listopada sudjelovali su učenici 6. i 8. razreda, dok je u utorak, 12. listopada ta ista radionica održana u Osnovnoj školi Starigrad, uz sudjelovanje učenika 6. razreda. U ponedjeljak, 18. listopada na red došla Osnovna škola Novigrad, sa svojih 20 učenika od 5. do 8. razreda.

U prvom dijelu radionice učenici su učili o ribolovu i akvakulturi, važnosti zdrave prehrane, koju nam more osigurava te o hranidbenoj mreži u moru. Pozabavili su se temom morskog otpada. U drugom dijelu radionice učenici su u skupinama izrađivali hranidbene mreže u čistom moru i moru onečišćenom plastičnim otpadom te su spoznali koliko su hranidbeni odnosi u moru kompleksni.

Nastavakom aktivnosti, u sklopu projekta Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada (OTARNOS) predviđeno je održavanje tripartitnog programa neformalnog obrazovanja u OŠ Novigrad, OŠ Obrovac, OŠ Starigrad te SŠ Obrovac.

Projekt OTARNOS - Očuvanje Tradicije Akvakulture i Ribarstva Novigrada, Obrovca i Starigrada za cilj ima osigurati prepoznatljivost područa LAGUR-a Tri mora, s naglaskom na područje Novigrada, Obrovca i Starigrada te njihovih lokalnih dionika (uzgajivača školjkaša i ribara) među stanovnicima i posjetiteljima tog kraja. 

Ciljevi su i prikazati školjkare i ribare kao kvalitetne predstavnike tradicijskog mediteranskog načina života, kojeg odlikuje skladan odnos s prirodom i djelatnosti temeljene na postulatima održivog rasta i razvoja, pridavanje dodane vrijednosti tradicijskim djelatnostima i proizvodima, razmjena iskustava i cjeloživotno obrazovanje. Projekt se provodi u javno - civilnom partnerstvu između udruge izvan sektora ribarstva (Društvo istraživača mora - 20000 milja), jedinice lokalne samouprave (Općina Novigrad) i odgojno-obrazovne ustanove (SŠ Obrovac). 

Prijavljen je na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne - maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture te sadrži prioritete i ciljeve Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 361.134,28, a sufinanciran je sredstvima iz EU u iznosu od 306.964,14 kn odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok je 15% sufinancirano iz državnog proračuna RH u iznosu od 54.170,14 kn.