Općinsko vijeće Općine Kolan raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice »Šime Šugar Ivanov« Kolan, dužnost koju trenutno kao v.d. obnaša Ana Gligora.

Ravnateljem knjižnice može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski, sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s tim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici te stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Ravnatelja se imenuje na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, 13. listopada.