Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odbacilo je prijavu kriminalističkog odjela zadarske policije protiv nekadašnjeg načelnika Općine Vir Kristijana Kapovića, koja je dostavila podatke o tome da je za potrebe ugostiteljskih objekata koji posluju u sastavu obrta Vagabundo iz Vira, čiji je on vlasnik a poslovođa njegova supruga, uzimao velike količine leda iz restorana Kotarina, koji je u vlasništvu trgovačkog društva Vir turizam d.o.o.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je Općina Vir jedini osnivač Vir turizma koje se djelomično financira sredstvima iz općinskog proračuna. Direktorica je Kristina Perić, koja je do 1. lipnja 2017. radila kao poslovođa u obrtu Vagabundo u vlasništvu dužnosnika, na kojem mjestu ju je zamijenila dužnosnikova supruga. Društvo je 2. kolovoza 2016. godine kupilo ledomat, a policija sumnja da je kupljen kako bi proizvodio led za potrebe Vagabunda.

- Iz javno dostupnih tehničkih karakteristika za navedeni ledomat razvidno je da se radi o uređaju koji proizvodi 465 kg leda u 24 sata, po ciklusu potroši 208 litara vode, a snaga mu je 5,23 kW. Zbog velike potrošnje leda u objektima koji posluju u okviru obrta Vagabundo, navedeni obrt sklopio je s trgovačkim društvom Vir turizam d.o.o. ugovor o najmu ledomata Icematic M502A za iznos od 7.000 kn, odnosno 8.750,00 kn s PDV-om kojim je definirano da su „u iznosu najamnine obuhvaćeni svi troškovi", da je najmodavatelj dužan održavati opremu u ispravnom stanju te „omogućiti najmoprimatelju dnevni pristup opremi u međusobno dogovoreno vrijeme", naveli su inspektori zadarske policije, koji su se bavili ovim slučajem.

Po led u restoran Kotarina dolazila su vozila Vagabunda i Vir turizma. Vagabundo je kupovao led i od društva Glacies iz Zadra, i to 2018. godine u vrijednosti od 56.870 kn, te je u pojedinim danima kupovao led u vrijednosti od nekoliko tisuća kuna.

Vir turizam dostavio je podatke kako posjeduje tri ledomata, a s Vagabundom su sklopljeni ugovori o korištenju leda koji preostane u ledomatu nakon što Vir turizam zadovolji potrebe za ledom vlastitih ugostiteljskih objekata. Uvidom u dostavljene ugovore o usluzi najma opreme utvrđeno je da je iste u ime trgovačkog društva Vir turizam potpisala Kristina Perić, a u ime Obrta za ugostiteljstvo Vagabundo Sabina Kapović kao poslovođa. Prema dostavljenim računima za led, vidljivo je da su neki podmireni plaćanjem, a više njih kroz kompenzaciju. Kapović je ujedno jedini član Skupštine društva Vir turizam d.o.o. te odlučuje o davanju razrješnice direktorima trgovačkih društava u vlasništvu Općine Vir i donosi odluke temeljem kojih direktorica Kristina Perić ostvaruje materijalna prava u društvu.

Povjerenstvo u postupku nije utvrdio okolnosti iz kojih bi proizlazilo da je Kapović počinio povredu neke od odredbi Zakona o sukobu interesa, s obzirom na to da nije sudjelovao u postupku stupanja u poslovne odnose između trgovačkog društva Vir turizam d.o.o. i obrta Vagabundo.

- Nema zapreke da dužnosnik bude vlasnik obrta te da poslovođa navedenog obrta bude član obitelji dužnosnika. Zakonom je propisana zabrana stupanja u poslovne odnose između poslovnih subjekata u vlasništvu dužnosnika i tijela javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost, međutim ZSSI ne sadrži odredbu kojom bi takva zabrana bila propisana i za poslovne odnose između poslovnih subjekata u vlasništvu dužnosnika i trgovačkih društava u vlasništvu tijela javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša dužnost. Dodatno je utvrđeno da Kapović nije niti sudjelovao u postupka sklapanja predmetnih ugovora.