U ožujku 2019. godine donesena je odluka o izradi 8. izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana, koji bi se, prema informaciji nadležnih u Županiji mogao usvojiti krajem ove godine.

Na usvajanje tog plana višeg reda čeka se i u Gradu Zadru koji planira uskladiti svoje izmjene. Izrađivač je isti - Zavod za prostorno uređenje koji je županijska ustanova.

Pitali smo u Županiji, kad će više taj Plan ugledati svijetlo dana.

"Prema zaključcima s radnog sastanka održanog u Zavodu za prostorno uređenje krajem lipnja, obrada svih primjedbi i prijedloga za izmjenu i dopunu Strateške studije s Glavnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu te izrada konačnog dokumenta bit će od strane izrađivača dovršena najkasnije do 15. kolovoza, napisali su nam iz Odjela kojeg vodi pročelnik Olivio Meštrović.

No, to nije sve u odnosu na posljednje izmjene iz 2015. godine.

Izrada i donošenje novih Izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije je u fazi završne izrade i ocjene Strateške studije novih izmjena i dopuna Plana s Glavnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu tih izmjena i dopuna. Radi se o Studiji s Glavnom ocjenom koja je vrlo zahtjevna jer se tim dokumentom posebno ocjenjuje svaka izmjena i/ili dopuna koja se predlaže za uvrštenje u nove Izmjene i dopune županijskog plana s aspekta utjecaja na okoliš i posebno utjecaja na ekološku mrežu.

Sadržaj, stručnu utemeljenost i cjelovitost Strateške studije s Glavnom ocjenom te prihvatljivost za upućivanje u javnu istovremeno s novim Izmjenama i dopunama Plana ocjenjuje posebno Povjerenstvo koje je krajem travnja ove 2021. god. održalo 1. sjednicu, potom su prikupljene primjedbe i prijedlozi za izmjenu/dopunu Strateške studije te su dostavljene stručnom izrađivaču (Ires-Ekologija d.o.o. iz Zagreba)., napisali su kako bi ukazali na nešto što je nametnuto da bi kompliciralo proceduru koja je sam po sebi složene za donošenje tog najvažnijeg prostornog dokumenta.

Potom slijedi održavanje 2. sjednica Povjerenstva, donošenje završnog mišljenja te, po stručnoj doradi elaborata novih izmjena i dopuna PPŽ-a od strane Zavoda, utvrđivanje prijedloga novih izmjena i dopuna Plana i upućivanje prijedloga Izmjena i dopuna Plana zajedno sa Strateškom Studijom i Glavnom ocjenom utjecaja na ekološku mrežu u javnu raspravu. Planiramo kako će javna rasprava započeti u rujnu ove 2021. god., moguće da će biti i dovršena u rujnu ili početkom listopada ove godine, najavili su u pisanom očitovanju na novinarski upit.

Uz sve komplikacija u istoj informaciji se ističe potreba da ubrzaju proceduru radi drugih:

S obzirom na značaj donošenja novih Izmjena i dopuna PPŽ-a, kako za Županiju tako i za sve gradove i općine u Županiji, kojima je donošenje Izmjena i dopuna PPŽ-a na neki način „preduvjet" donošenja izmjena i dopuna njihovih PPUO/G te realizacije njihovih posebno važnih projekata, nadalje značaj za javnopravna tijela i gospodarsko-poduzetničke sektore koji su iskazali potrebu za ovim izmjenama i dopunama, učinit ćemo sve što je moguće s naše strane da se sve radnje dovrše u najskorije vrijeme.

Vjerujemo i do kraja ove 2021. godine, poručili su iz Zadarske županije.