Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije, INOVAcija, objavila je ispravak i dopunu javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora u Centru za kreativne industrije.

Izmjena se odnosi na ispravak modela i poziva na broj kod uplate jamčevine i dopunu članka IV.

Članak III. Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora ispravno glasi:

III. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju uplatiti jamčevinu u iznosu navedenom u članku I., isključivo s računa ponuditelja. Iznos jamčevine uplaćuje se u korist Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, na IBAN računa broj HR4424020061800013007 otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., model: HR68, poziv na broj: 7404-OIB ponuditelja-48525, s obaveznom naznakom svrhe plaćanja: ,jamčevina". Svim natjecateljima, uplaćena jamčevina se vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana nakon što Upravno vijeće donese odluku o najpovoljnijoj ponudi.

Zainteresirane pravne i fizičke osobe obvezne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

• Ispunjeni obrazac za dostavu ponude koji je sastavni dio ovog Javnog poziva (objavljen na web stranici Ustanove: www.inovacija-zadar.hr)

• Preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji

• Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana,

• Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine isključivo s računa ponuditelja,

• Broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. na koji će mu se vratiti jamčevina.

Kriteriji za odabir ponude je najviša ponuđena cijena po m2.

Dodaje se članak IV. Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora koji glasi:

IV. Isti ponuditelji iz članka II. ovog javnog poziva mogu predati ponudu za jedan ili više poslovnih prostora, ali ugovor o zakupu poslovnog prostora mogu zaključiti samo za jedan poslovni prostor i to onaj za koji je ponuđena najviša ponuđena cijena po m2 dok se ostale ponude istog ponuditelja neće uzimati u razmatranje.

Više informacija potražite na linku.