U četvrtak je u Općini Starigrad održana konstituirajuća sjednica kojom je predsjedao pročelnik Marin Čavić do izbora prvoga člana s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.

Nakon izbora članova mandatnog povjerenstva, ono je konstatiralo izabrane članove predstavničkog tijela te utvrdilo da je izabrani vijećnik Jole Petričević stavio mandat u mirovanje, a sukladno sporazumu između SDP-a i HSS-a zamjenila ga je Martina Špalj. Marko Marasović je prvi izabrani član sa liste koja je dobila najviše glasova.

Nakon utvrđivanja rezultata izbora verificirani su vijećnički mandati i položena prisega te je utvrđeno da dužnost općinskih vijećnika počinju obnašati vijećnici: Marko Marasović (HDZ), Marijana Milovac (HDZ), Marina Vukić (HDZ), Ante Jukić (HDZ), Tomislav Ramić (HDZ), Marijan Čavić (HDZ), Maja Milovac (SDP), Martina Špalj (SDP) i Višeslav Dokoza (Kandidacijska lista Grupe birača, Nositelj list Višeslava Dokoza).

Na dužnost predsjednika Općinskog vijeća izabran je Marko Marasović (HDZ) te na dužnost dva potpredsjednika Marina Vukić (HDZ) i Maja Milovac (SDP).

Na sjednici su izabrana slijedeća radna tijela:
1. Mandatna komisiju u čijem sastavu su: Marijana Milovac - predsjednica, Marina Vukić - član i Maja Milovac - član.
2. Komisija za izbor i imenovanje u čijem sastavu su: Tomislav Ramić - predsjednik, Ante Jukić - član, Martina Špalj - član.
3. Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost u čijem sastavu su: Marko Marasović - predsjednik, Marijan Čavić - član i Martina Špalj - član.

Na sjednici je Krste Ramić dao svečanu prisegu za obavljanje dužnosti Općinskog načelnika.