Grad Zadar dobio je odbijenicu Ustavnog suda kojem se obratio zbog presude Visokog upravnog suda kojom je prošle godine ukinuta odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone "Suha" u Zadru, područja na kojem su proteklih godina niknuli objekti s apartmanima.

Podsjetimo, riječ je o bitci koju je vodio i dobio bračni par iz Njemačke, Višnjica Vrselja i Christian Martin Baechl, nakon što taj UPU predvio gradnju trafostanice na njihovom zemljištu u Diklu, zbog čega su i prosvjedovali 2018. godine. U tužbi su iznijeli niz prigovora u vezi načina donošenja Odluke, financiranja, pogodovanja vlasniku većine čestica za koje je UPU donesen, te ograničenje njihovog prava vlasništva jer na svojoj čestici ne mogu graditi zgrade, već je UPU-om ona namijenjena za izgradnju trafostanice.

Kako su naveli, investitor Dedaj i izrađivač plana AB FORUM, su zemljište investitora iskoristili za maksimalnu izgradnju zgrada, dok je teret izgradnje potrebne infrastrukture, trafostanice i puta između zgrada, pao na vlasnike susjednih parcela. U konačnici to sve ide i na teret poreznih obveznika koji u postupcima izvlaštenja trebaju financirati otkup zemljišta od vlasnika tih parcela. Istaknuli su kako AB FORUM nije vodio računa o interesima vlasnika drugih zemljišta nego isključivo o željama investitora koji ga financira, iz čega je očigledno da se radilo o sukobu interesa.

Visoki upravni sud stao je na stranu supružnika, ocjenjujući kako je odluka o izradi UPU-a nezakonita jer je Grad Zadar investitoru prepustio odabir i izravno plaćanje tvrtke koja izrađuje UPU-a, iako nije vlasnik svih nekretnina u obuhvatu plana.

Gradska uprava u ustavnoj je tužbi navela kako im je takvom presudom povrijeđeno pravo na pravično suđenje i lokalnu samoupravu. U postupku je bilo potrebno odgovoriti na pitanje: može li se Grad Zadar u okolnostima konkretnog slučaja smatrati "žrtvom" povrede ustavnog prava na lokalnu samoupravu?

S obzirom na to da je riječ o tzv. komunalnoj ustavnoj tužbi, takva se odluka može smatrati miješanjem u to pravo, ali ustavni suci na čelu s Rajkom Mlinarićem ocijenili su kako presuda Visokog upravnog suda sadrži "razloge koji se temelje na ustavno prihvatljivoj interpretaciji odredaba o financiranju izrade podloge za UPU, a potom i pravnih učinaka na prava i obveze Grada Zadra koji je odgovoran za pravodobno i zakonito donošenje prostornih planova na svom području".

- Zbog toga Visoki upravni sud nije uskratio podnositelju provođenje upravnog spora radi ocjene zakonitosti općeg akta koji bi zadovoljavao sve zahtjeve članka 83. ZUS-a. U takvim okolnostima Ustavni sud utvrdio je da nije riječ o pretjerano formalističkom i arbitrarnom tumačenju mjerodavnog prava, a koji bi za posljedicu mogao imati povredu prava podnositelja na pravično suđenje u vezi s pravima podnositelja kao jedinice lokalne samouprave na lokalnu samoupravu iz članka 129.a Ustava u odnosu na prostorno planiranje, navodi se u obrazloženju odbijanja ustavne tužbe koju je podnio Grad Zadar.