Odjel za kulturu i sport Grada Zadra je još 2019. godine kroz planski pristup održavanju sportske infrastrukture, pristupio pripremanju projektne dokumentacije za sanaciju skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare te projektne dokumentacije za sanaciju rampe za ulazak brodova u more u sklopu Veslačkog doma u Zadru.

Oba objekta su uronjena u more. Skakaonica je iz 1957. godine, a rampa veslačkog kluba Jadran iz 1978. godine, te je procijenjeno da im je u perspektivi potrebna sanacija, za što je kao prethodni korrak napravljena dokumentacija.

Kako bi dobili što precizniji uvid u opseg i količinu potrebnih poslova, 2019. godine naručeni su istražni radovi na skakaonici Kolovare koji su izvedeni do početka 2020. godine te je Grad dobio referentan elaborat o stanju skakaonice. Nakon kratke pauze zbog ekonomizacije potrošnje proračunskih sredstava uzrokovane COVID epidemijom u 2020. godini tijekom ožujka ove godine sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za sanaciju skakaonice sa tvrtkom Geoexpert IGM iz Zagreba koja je izvršila istražne radove.

Rampa Veslačkog doma u Zadru je, s druge strane, radni objekt koji je kroz više od 40 godina u službi sporta te joj je potrebna sveobuhvatna sanacija. Utjecaj mora, valova i soli, djelomično su prodrli u armaturu rampe te je, iako je rampa još uvijek funkcionalna i sigurna za korištenje, sada pravo vrijeme za pripremu dokumentacije za sanaciju. Projekt i troškovnik sanacije izradila je tvrtka Urbane ideje d.o.o. iz Samobora.