Zadarska županija poništila je natječaj za koncesiju nautičke luke Marina Pašman jer za njom u predviđenom roku nitko nije iskazao interes. Natječaj je raspisan krajem prošle godine, a za pravo na dvadesetogodišnju koncesiju bila je predviđena godišnja naknada od 130 tisuća kuna. Kapacitet marine je 199 vezova na moru i 34 suha veza. Budući koncesionar trebao se obvezati kako će u roku od tri godine dovršiti izgradnju te predati Zadarskoj županiji uporabnu dozvolu.

Županija je ukupnu vrijednost koncesije procijenila na 186 milijuna kuna, no mogući investitori u zadanim kriterijima nisu vidjeli isplativost takvog ulaganja.

- U otvorenom roku za prikupljanje ponuda nije pristigla niti jedna ponuda. Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru je na sjednici održanoj 3. veljače 2021. godine predložilo poništenje postupka davanja koncesije i ponovno objavljivanje obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma „Marina Pašman", otok Pašman, navodi se u prijedlogu odluke koja će se pred vijećnicima Županijske skupštine naći u utorak, 6. travnja.