Zadarska županija objavila je Javni poziv udrugama za sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi, športu i prosvjeti Zadarske županije za 2021. godinu. Svaka udruga čija je djelatnost iz područja kulture, športa i prosvjete i udovoljava uvjetima prijave ima pravo javiti se na natječaj.

Projekti će biti razmatrani ukoliko je udruga upisana u Registar udruga ili neprofitnih organizacija, teritorijalni obuhvat je područje Zadarske županije ili ostvaruje programe kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije, ako je ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz proračuna Zadarske županije te platila doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Rok za podnošenje prijava je od dana objave Poziva do utroška sredstava s osigurane pozicije.