Nakon skoro tri godine mandata dosadašnjeg predsjednika Jurice Bosne, raspušten je Savjet mladih Grada Zadra te raspisan natječaj za biranje novih članova. Grad je na svojim stranicama objavio Javni poziv za predlaganje kandidata, koji moraju biti s prebivalištem ili boravištem na području Zadra, u dobi od 15 do 30 godina života. U Gradu Zadru Savjet ima 11 članova koji se biraju na vrijeme od tri godine, koji onda između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Savjet bi trebao aktivno sudjelovati u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnom uključivanju mladih u javni život te informiranju i savjetovanju mladih u lokalnoj zajednici. Od dolaska na mjesto predsjednika 2018. godine, tadašnji asistent na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru Jurica Bosna u međuvremenu je doktorirao, a i napunio je 33 godine, čime je izašao iz okvira potrebnih za sudjelovanje u radu ovog tijela.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika imaju udruge koje su "sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih". Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od najmanje 40 mladih.

Nije rijetkost da u radu tijela sudjeluju članovi političkih stranaka, pa je tako osim Bosne, koji je bio aktivan u Mladeži HDZ-a, u radu ovog saziva sudjelovao Jure Zubčić (SDP), a u onom prije ovog i Mate Lukić (HSP).

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihove zamjenike dostavljaju se najkasnije do 26. siječnja, nakon čega će Odbor za izbor i imenovanje obaviti provjeru formalnih uvjeta i utvrditi popis važećih kandidatura. Članove i zamjenike članova bira Gradsko vijeće tajnim glasovanjem.