Gradonačelnik Zadra Branko Dukić polovicom rujna potpisao je odluku o izboru jednog izrađivača za dva urbanistička plana. Naravno, radi se o D&Z, firmi u vlasništvu Zdravka Livakovića koja najviše posluje s Gradom Zadrom.

Izrada UPU Vitrenjak I - istok ugovorena je na iznos ima 65 tisuća kuna, s PDV-om to je 81.250 kuna. U istoj odluci piše da će se podmiriti iz Gradskog proračuna, dok u odluci Gradskog vijeća, koja je proslijeđena Ministarstvu graditeljstva piše kako će izradu plana finacirati Kamen gradnja iz Preka, tvrtka kojoj je suvlasnik Zdenko Zrilić. Da je Kamen gradnja investitor izrade plana na javnom uvidu potvrdio je i zamjenik pročelnika, Matko Segarić.

Radi se o zoni obuhvata od 2.6 hektara u kojoj su tereni u privatnom vlasništvu. Jedan od tih vlasnika nam je rekao kako su i oni sufinancirali izradu UPU-Vitrenjak I- istok za koji je javni uvid nedavno završio.

Idućeg tjedna II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar - Gaženica bit će na kratkom javnom uvidu od 23. do 30. studenog. Izrađivač tog plana, kao u prvoj verziji, je D&Z.

U odluci Gradskog vijeća iz ožujka piše kako će izradu plana u cijelosti financirati Cromaris, dok u odluci Gradonačelnika piše kako će se iznos podmiriti iz gradske blagajne s 85 tisuća kuna, te je za izrađivača izabran D&Z.

Cromaris je mjesec dana ranije na adresu Odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo uputio pismo namjere u kojem traže ciljane izmene postojećeg UPU u čijem je obuhvatu njihov pogon u uvali Bregdeti kojeg namjeravaju proširiti. Uz usklađenje s IV. Izmjenama Prostornog plana Grada Zadra u taj prijedlog UPU-a korigiran je prometni koridor unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Trajektni terminal Zadar. Vjerojatno onaj, koji je nedavno predstavljen u Gradskoj vijećnici.