Zadarska županija raspisala je javni natječaj za prijam savjetnika za povjerene poslove koji bi radio u odjelu nastalom nakon spajanja državne uprave.

Kandidati moraju biti magistri ili stručni specijalisti pravne struke, te imati najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima kao i položen državni ispit. Posao je na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Pisane prijave na javni natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, 21. listopada.