Nakon dva tjedna ignoriranja naših mailova i poziva, iz gradske uprave konačno su nam dostavili informacije o ishodu javnog natječaja za prodaju zgrade u povijesnoj jezgri, na adresi Poljana Požarišće 4:

- Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra održalo je sastanak dana 12. listopada, te konstatiralo kako su zaprimljene ukupno tri ponude, od kojih je jedna valjana i uzeta u razmatranje, dok su preostala dva ponuditelja odustala od svojih ponuda. Povjerenstvo je stoga predložilo Gradonačelniku da po raspisanom javnom natječaju za prodaju nekretnina prihvati ponudu ponuditelja Mite Mičića iz Zadra, po ponuđenoj cijeni od 1.720.000,00 kuna.

Mičić je poznati zadarski ugostitelj i vlasnik pizzerije "Šime", a za trošnu zgradu Gradu je ponudio 30 tisuća kuna više od početne cijene, koju je postavio sudski vještak Mario Kalmeta.

Podsjetimo, nekretnina je bila u funkciji do unatrag nekoliko godina kada su zbog trajno narušene statike premješteni zadnji korisnici predmetnih gradskih stanova koji su tamo bili smješteni u svojstvu zaštićenih najmoprimaca. Trenutno je u lošem građevinskom stanju s vidljivim oštećenjima i pukotinama na pročeljima, zbog čega je oko nje postavljena zaštitna ograda i oznaka upozorenja, s ciljem zaštite prolaznika i stanara obližnjih zgrada. Oni su se u više navrata obraćali gradskoj upravi sa zahtjevom da se nešto poduzme. Prije par godina razmatrala se mogućnost da se uz pomoć EU sredstava ta zgrada, izgrađena 1968. godine, obnovi za neku javnu namjenu, ali se odustalo od te ideje.

Ulaganje je sada prebačeno na privatnog investitora, koji će u obnovu zgrade s pet stambenih jedinica moći krenuti nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora s Gradom Zadrom.