Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništio je odluku gradonačelnika Branka Dukića iz 2017. godine, kojom su Ravska ulica, Ulica Viktora Vide i Pašmanski prilaz na Plovaniji proglašene nerazvrstanim cestama - javnim dobrom u općoj uoprabi, te neotuđivim vlasništvom Grada Zadra.

Vlasnici terena koji se nalaze na tom području predložili su pokretanje postupka ocjene zakonitosti odluke jer ju je, kao u slučaju UPU Suha, donio gradonačelnik koji nije nadležan za njeno donošenje. Zakonom i Statutom Grada Zadra propisano je da gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata, a da donosi opće akte samo kad je na to ovlašten propisima. Budući da gradonačelnik nijednim propisom nije ovlašten donijeti odluku o nerazvrstanim cestama, predložili su da Sud pokrene postupak ocjene zakonitosti i Odluku ukine.

Iz Grada Zadra sudu su dostavili pojašnjenje kako je Odluka rezultat potrebe da se na temelju Zakona o cestama mogu evidentirati postojeće nerazvrstane ceste. Nerazvrstane ceste su javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i to ceste koje se na dan stupanja na snagu ZOC-a koriste za promet vozila po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika. Navodi da je za upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar potrebno izraditi i dostaviti elaborat izvedenog stanja postojeće prometnice, prijavni list za zemljišnu knjigu s kopijom katastarskog plana, očitovanje upravitelja odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti i odgovarajuću odluku o javnoj ili nerazvrstanoj cesti odnosno ulici. Statutom Grada Zadra je propisano ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zadra, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti gradonačelnika. U konkretnom slučaju riječ je o operativnom izvršnom postupanju koje je u nadležnosti gradonačelnika te da se osporena Odluka ne odnosi na pitanja uređenja naselja i stanovanja i održavanje javnih cesta. Smatra da osporena Odluka nije opći akt zbog čega nije objavljena u »Glasniku Grada Zadra«.

Visoki upravni sud utvrdio je kako gradonačelnik Dukić ipak nije bio ovlašten za donošenje osporene Odluke. Zakoni ne daju gradonačelniku ovlast za donošenje odluke o utvrđivanju određenih nekretnina nerazvrstanim cestama - javnim dobrom u općoj uporabi, kao neotuđivom vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Stoga, zbog nepostojanja zakonske ovlasti gradonačelnika za donošenje takve odluke, u konkretnom slučaju nije mjerodavna odredba članka 36. točke 2. Statuta Grada Zadra na koju se donositelj osporavane Odluke poziva te je odluka poništena.