Nova lokacija na koju bi se otpad iz cijele Zadrske županije trebao odlagati nakon zatvaranja deponija u Diklu je Kljakovača, odlagalište komunalnog otpada s područja Grada Obrovca, koje teško može odgovoriti zahtjevima takvog priljeva otpadnog materijala. Naime, samo odlagalište već je u postupku sanacije te je trebalo biti zatvoreno s otvaranjem regionalnog centra u Biljanima Donjim. Sada se situacija mijenja, te bi ova lokacija trebala postati zbirno mjesto za otpad iz većine gradova i općina Zadarske županije.

Informacija o Obrovcu kao novoj lokaciji za zbrinjavanje otpada uzbunila je preostale žitelje ovog slabo naseljenog kraja. Ukidanje zdravstvenih usluga, gašenje radnih mjesta, niz ekoloških prijetnji zbog ranije odloženog opasnog otpada poput grita, a sada i najnovija najava o dovlačenju velikih količina otpada, čine život u ovom kraju sve teže podnošljivijim. Županijski vijećnik i ekološki aktivist Ivan Matić smatra da je predložena lokacija zadnja koja bi se trebala uzimati u obzir.

- Taj deponij se nalazi u Bilišanima, iznad brane u Muškovcima, doslovno pokraj crpilišta vode Zrmanja. Vidio sam neke radove, mislio da se radi o sanaciji postojećeg otpada, a izgleda da se radi o pripremama za dovoz novoga. Radi se o propusnom krškom terenu kroz koji otpadne tvari lako mogu doprijeti do nje. Postoji stotinu lokacija na kojima bi bilo primjerenije odlagati taj otpad, kaže Matić.

U postupku sanacije odlagališta Grad Obrovac proveo je elaborat zaštite okoliša, u kojemu se još 2015. godine navodi kako je "nesanirano odlagalište 'Kljakovača', u postojećem stanju, potencijalni je zagađivač voda, zraka i tla te mogući izvor zaraze životinja i čovjeka".

"Na odlagalište koje se nalazi se na lokaciji nekadašnjeg rudnika u Bilišanima odlaže se otpad sakupljen s područja naselja Bilišane, Bogatnik, Golubić, Gornji Karin, Kaštel Žegarski, Komazeci, Krupa, Kruševo, Muškovci, Nadvoda, Obrovac, Zelengrad. Od početka odlaganja pa i danas, odlaganje otpada se provodi nekontrolirano, odnosno na odlagalištu se ne provode sve potrebne mjere kojima se smanjuje njegov štetni utjecaj na okoliš - procjedne vode nekontrolirano odlaze u podzemlje, ne primjenjuje se redovito dnevno prekrivanje otpada, ne vrši se otplinjavanje otpada, nema sustava za odvodnju oborinskih voda, odlagalište nije ograđeno sa svih strana, ne prate se utjecaji odlagališta na okoliš i sl. U takvom obliku, odlagalište ne zadovoljava uvjete zbrinjavanja otpada propisane regulativom Republike Hrvatske", navedeno je u elaboratu.

Izvođenjem radova sanacije odlagalište se trebalo izolirati od okoliša, a time potencijalne opasnosti od zagađenja svesti na minimum, međutim radi se o pretpostavci za prikupljanje otpada s prostora na kojemu živi nekoliko tisuća ljudi, a ne stotinjak tisuća onih koji proizvode otpad.

- Najviše smo revoltirani zbog ovog stava: ako ne znaš gdje ćeš nešto baciti, baci u Obrovac. Sigurno je da nećemo bez borbe prihvatiti novu lokaciju za županijski deponij, na koju gradska vlast pristaje samo zbog novca koji bi se time dobio, ne gledajući dobrobit ekosustava. Vidjet ćemo još što možemo napraviti, poručuje Matić.