Zadarska županija u proceduru će nakon sjednice Županijske skupštine uputiti odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma Marina Pašman.

Koncesijom se stječe pravo na izgradnju i gospodarsko korištenje luke nautičkog turizma, što uključuje obavljanje usluga korištenja veza, prihvata i smještaja plovnih objekata, u moru i na suhom vezu, druge usluge za potrebe nautičara, ugostiteljske djelatnosti i sličnog. U koncesiju se daje površina od ukupno 65.001 m², od čega je 114 m² kopneni dio, a 64.887 m² morski akvatorij.

Procijenjena vrijednost koncesije, odnosno zarada koju koncesionar može u 20 godina ostvariti, je oko 186 milijuna kuna (oko 9 milijuna kuna godišnje). Po davanju koncesije, stalni dio koncesijske naknade će iznositi minimalno 130.002 kuna, od čega je 1/3 prihod Proračuna Zadarske županije, uz koji će se morati uplaćivati promjenjivi dio vezan uz ostvareni prihod. Zadarska županija koncesionara će odabrati na temelju ponude stalnog dijela koncesijske naknade (30%), promjenjivog dijela (30%) te iznosa ukupnoga investicijskog ulaganja prema studiji gospodarske opravdanosti (40%).

Osim naknade za koncesije, budući koncesionar je u obvezi, nakon sklapanja Ugovora o koncesiji, nadoknaditi Općini Pašman troškove od pola milijuna kuna vezane za izradu dokumentacije za izgradnju luke.