Zadarska županija donijela je Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije za 2020. godinu. Ovim se planom određuju kratkoročni ciljevi i smjernice raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Zadarske županije i pravnih osoba kojima je Županija osnivač ili vlasnik.

Iz županije ističu kako im je cilj sve županijske odjele, agencije i ustanove objediniti i smjestiti na jednoj lokaciji. Svi oni izmjestit će se na lokaciju bivše vojarne Stjepana Radića, dok će se ustrajati na pronalaženju optimalnijeg i ekonomičnijeg rješenja za poslovne prostore na lokacijama izvan grada Zadra.

Iz zgrada preuzetih u vojarni Stjepana Radića iselit će se dosadašnji korisnici, a to su Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije i Dom zdravlja Zadarske županije, koji prelaze u Polikliniku, zatim Državni inspektorat, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu i Ministarstvo poljoprivrede, pet udruga i Lovački savez Zadarske županije. Za ove zgrade izradit će se i glavni projekt i prijaviti za energetsku obnovu te potom provesti postupke javne nabave u svrhu izvođenja građevinsko-obrtničkih radova na uređenju i prilagođavanju prostora novim potrebama.

Županija planira prijaviti za energetsku obnovu prizemnicu nasuprot bolnice, u kojoj su se ambulanto obrađivali onkološki i drugi bolesnici, te ako se ukaže potreba ustupiti ih Domu zdravlja za smještaj pedijatrijskih ordinacija. Sa Zavodom za prostorno uređenje Zadarske županije sklopit će se dodatak ugovora o davanju na korištenje poslovnog prostora na adresi B. Vranjana 11.

Za poslovni prostor na adresi B. Krnarutića 13 (kod Sv, Krševana) izradit će elaborat procjene vrijednosti etažiranih vlasničkih dijelova Zadarske županije te ukoliko Grad Zadar dostavi prijedlog za prijenos prava vlasništva isti uputiti Županijskoj skupštini na odlučivanje. Na isti način regulirat će se vlasništvo nad garažom na Bedemima zadarskih pobuna, koju sada koristi gradska uprava. Županija očekuje nešto sredstava i od prodaje zgrade "socijalnog" u Ulici Š. K. Benje, kojoj je suvlasnik, a proces prodaje provodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Od nekretnina koje se trenutačno ne koriste navode se bivši Srednjoškolski đački dom, tzv. Čazma, koji će se renovirati a u njega useliti Medicinska škola, budući Centar za palijativnu skrb Zadarske županije - Hospicij Babindub, za koji će se izraditi glavni i izvedbeni projekt smještajnih kapaciteta palijativne skrbi ili hospicija te lokacija budućeg Skloništa za životinje na Bokanjcu, koja bi se u roku od pet godina trebala privesti namjeni. Županija će od Ministarstva državne imovine zatražiti prijenos vlasništva nad još nekim objektima unutar bivše vojarne, a nema spomena o sadašnjem Domu županije, od kojega je Županija očigledno trajno odustala.